www.mediator-bucuresti-mediere.ro este o platforma ce isi propune sa sustina activ procesul de mediere din Romania, printr-o informare corecta si completa a persoanelor aflate in conflict, cat si a celorlalte persoane interesate de acest domeniu.

Platforma este un instrument ce reuneste profesioniti din domeniul medierii, din Bucuresti.

Statutul profesiei de mediator - Activitatea profesională a mediatorului

CAPITOLUL II - Activitatea profesională a mediatorului

Secțiunea 1 - Dobândirea calității de mediator

Art. 4

(1) Mediatorul este persoana specializată și aptă sa faciliteze negocierile dintre părțile aflate într-un conflict și să le sprijine pentru soluționarea conflictului, prin metode și tehnici specifice profesiei care trebuie să servească exclusiv intereselor legitime și obiectivelor urmărite de părțile aflate în conflict.

(2) Profesia de mediator se exercită numai de către mediatorii autorizați, care constituie Corpul Profesional al Mediatorilor din România, înscriși în Tabloul Mediatorilor, la secțiunea „activi”, întocmit și publicat de Consiliu.

(3) Exercitarea profesiei de mediator de către persoanele care nu au dobândit calitatea de mediator, autorizat în condițiile Legii, sau cărora le-a încetat calitatea de mediator, constituie infracțiune și se sancționează potrivit legii penale.

(4) Exercitarea profesiei de mediator este compatibilă cu orice altă activitate sau profesie, cu excepția incompatibilităților prevăzute prin legi speciale.

Art. 5

Poate deveni mediator persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are capacitate deplină de exercițiu;
b) are studii superioare;
c) are o vechime în muncă de cel puțin 3 ani;
d) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activități;
e) se bucură de o bună reputație și nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni de natură să aducă atingere prestigiului profesiei;
f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor și a promovat examenul de evaluare sau un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditat conform legii și avizat de Consiliu, în condițiile legii și ale Standardului de formare a mediatorului;
h) a fost autorizată ca mediator, în condițiile legii și prezentului statut.

Art. 6

(1) Persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 sunt autorizate ca mediatori de către Consiliu după achitarea taxei de autorizare, al cărei cuantum este stabilit prin Hotărârea Consiliului.

(2) Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, posesori ai unui document de calificare în profesia de mediator, obținut în unul dintre aceste state, dobândesc, în contextul dreptului de stabilire, accesul la profesie în România, după recunoașterea acestor documente de către Consiliu conform Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Documentele de calificare obținute în profesia de mediator în alt stat decât România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană de către persoanele prevăzute la alin. (2) se recunosc în condițiile prevăzute la alin. (5), care se aplică în mod corespunzător. Dacă abilitățile și cunoștințele nu corespund cerințelor de calificare prevăzute de legea română, Consiliul ia în considerare și experiență profesională dobândită de solicitant și îi poate cere să dovedească faptul că îndeplinește toate aceste cerințe.

(4) Prevederile alin. (2) și (3) se aplică și cetățenilor români, posesori ai documentelor de calificare în profesia de mediator, obținute într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană, ori într-un stat terț, după caz.

(5) Cetățeanul unui stat terț, care a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor în străinătate sau care a dobândit calitatea de mediator în străinătate și dorește să desfășoare activitate de mediere cu caracter permanent în România, dobândește acces la profesie în următoarele condiții:

a) prezintă titlul de studii, însoțit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice;
b) prezintă conținutul programei de formare parcurse, inclusiv durata pregătirii și, după caz, documentele care atestă dobândirea calității de mediator. Consiliul evaluează conținutul programei de formare prezentate, inclusiv durata pregătirii, comparând cunoștințele și abilitățile atestate de aceste documente cu cerințele stabilite conform legii române și hotărăște, dacă este cazul, accesul în profesie. Condițiile de echivalare ori compensare a calificării, în situația în care cunoștințele și abilitățile atestate nu corespund cerințelor de calificare prevăzute de legea română, vor fi stabilite prin hotărârile și deciziile Consiliului.

(6) Mediatorul străin poate desfășura în România activitatea de mediere cu caracter ocazional, sub forma prestării de servicii, în baza documentului care atestă că exercită legal această profesie în statul de origine sau de proveniență, fiind exceptat de la cerințele de autorizare și de înscriere prevăzute în lege, având însă obligația înștiințării, în scris, a Consiliului cu privire la desfășurarea acestei activități.

(7) Cetățenii altor state ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, posesori ai unui document de calificare ca mediator, obținut în unul dintre aceste state sau în România, dobândesc calitatea de mediator în România, în condițiile prevăzute la alin. (2)-(6).

(8) Cetățenii prevăzuți la alin. (7), care au dobândit calitatea de mediator în România, pot desfășura activitatea de mediere cu caracter permanent în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, dacă în aceste state dobândirea acestei calități nu este reglementată, în baza documentului care atestă că exercită legal această profesie în România.

(9) Pentru mediatorii autorizați în condițiile art. 5, documentul de calificare prin care se atestă dobândirea competențelor profesionale ca mediator este eliberat de către Consiliu în condițiile stabilite de standardele de formare în domeniul medierii.

(10) În cazul în care este necesară verificarea documentelor depuse în vederea autorizării, aceasta se poate realiza și prin Sistemul de informare în cadrul pieței interne, în condițiile legii.

Art. 7

(1) Primirea în profesia de mediator presupune parcurgerea etapei de autorizare, prin care se dobândește calitatea de mediator, iar exercitarea profesiei presupune parcurgerea primei etape de pregătire profesională continuă conform art. 42 din prezentul Statut.

(2) Autorizarea mediatorului se realizează în baza cererii individuale adresate Consiliului, depusă la C.P.M.J. din raza teritorială unde își are sediul principal. Organele de conducere ale C.P.M.J vor verifica îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 5, lit. a)-f) sau, după caz, condițiile art. 8 alin. (2)-(6) din Lege şi vor transmite dosarul de autorizare complet, în baza unui referat, Consiliului pentru autorizare.

(3) Cererea formulată de persoana care dorește să fie primită în profesie se adresează președintelui Consiliului și se depune sau, după caz, se comunică în două exemplare, personal, prin mandatar sau prin poștă, însoțită de următoarele documente:

a) actul de identitate – în copie certificată;
b) certificat de naștere – în copie certificată;
c) certificat de căsătorie – în copie certificată (în cazul schimbării numelui);
d) diplomă de licență/titlu de studii însoțit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice – copie legalizată;
e) documente care atestă pregătirea ca mediator, după caz, în fotocopie, respectiv:

e.1) certificatul de absolvire a cursului de formare ca mediator obținut în condițiile Legii, emis de Consiliu și completat de furnizorul de formare autorizat; sau
e.2) dovada absolvirii unui program postuniversitar de nivel master în domeniul medierii, acreditat conform Legii și autorizat de Consiliu; sau
e.3) hotărârea Consiliului de Mediere privind echivalarea pregătirii ca mediator, în cazul persoanelor care se încadrează în prevederile art. 8 și 72 din Lege;

f) adeverință medicală cu mențiunea „Apt pentru profesia de mediator” eliberată de medicul de medicina muncii sau, după caz, adeverința medicala eliberată de medicul de familie, cu mențiunea “Clinic sănătos” și precizarea ca include și un examen efectuat de un medic specialist în psihiatrie, în termen de valabilitate la data depunerii cererii – în original;
g) cazierul judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliu, pentru cetățenii români sau declarație pe proprie răspundere în forma autentică, pentru cetățenii străini - în original;
h) dovada vechimii în muncă – în copie certificată;
i) dovada plații taxei de autorizare - în copie;
j) 2 fotografii tip act de identitate pentru legitimație;
k) actele de înființare a formei de exercitare a profesiei de mediator aleasă, în două exemplare – în original;
l) declarația solicitantului că nu se află în nici unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 13 din Lege ori că înțelege să renunțe la orice stare de incompatibilitate, în cel mult trei luni de la data emiterii deciziei de primire în profesia de mediator – în original;
m) dovada spațiului pentru sediul profesional, în copie certificată, care poate fi: contract de comodat, contract de închiriere sau subînchiriere, asociere în participațiune etc.

(4) Persoanele prevăzute la pct. (3) primesc dovada depunerii cererii, respectiv numărul de înregistrare din registrul de intrări-ieşiri al Consiliului.

(5) Cetățenii români sau străini care au absolvit cursuri înainte de apariţia legii sau prin parcurgerea unor programe de formare într-un stat terţ vor depune la sediul C.P.M.J o cerere însoţită de documentele care atestă parcurgerea programului de formare, precum şi programa acestuia, cereri care vor fi analizate în conformitate cu Procedura de echivalare sau compensare prevăzută de Lege. În toate cazurile, dosarele vor fi trimise la Consiliu, care va emite o hotărâre individuală cu privire la îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor de echivalare sau compensare.

(6) Hotărârea Consiliului cu privire la un program de formare ca mediator, evaluat în condițiile art. 72 alin. (2) din Lege, se aplică tuturor cererilor formulate de persoane care au parcurs același program de formare.

(7) Persoanele interesate pot depune personal sau prin curier la sediul C.P.M.J cererile de autorizare ori de echivalare a pregătirii ca mediator.
(8) Documentele anexate cererii în copie vor fi certificate de solicitant drept conforme cu originalul şi vor fi semnate de acesta.
(9) În toate cazurile, Consiliul va analiza doar cererile care sunt însoțite de toate documentele solicitate prin formularul tipizat de cerere, iar documentele depuse la Consiliu nu se restituie.
(10) În termen de 60 de zile de la data primirii cererii de la C.P.M.J, Consiliul adoptă o hotărâre privind aprobarea sau respingerea acesteia. Termenul de comunicare este de 10 zile calendaristice de la data adoptării hotărârii.
(11) În vederea înscrierii în Tabloul mediatorilor, persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. (3) pot depune odată cu documentația de autorizare şi o cerere, conform anexei la prezentul statut, însoţită de următoarele documente:
a) declaraţie pe propria răspundere cu privire la înregistrarea în evidenţele fiscale a activităţii de mediere şi a formei de exercitare a profesiei de mediator, conform anexei la prezentul statut, în original;
b) declaraţia pe propria răspundere privind datele de înscriere în Tabloul mediatorilor, conform anexei la prezentul statut, în original.
(12) Odată cu constatarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare ca mediator şi a avizării unei forme de exercitare a profesiei conform prezentului Statut, pentru solicitanţii care au depus şi
10
documentația de la pct. (11), Consiliul dispune prin aceeaşi hotărâre şi asupra înscrierii în Tabloul mediatorilor, în termen de 30 de zile.

(13) Până la emiterea autorizaţiei şi înscrierea în Tabloul mediatorilor, persoanele pentru care s-a emis o hotărâre conform pct. (3) vor fi înscrise pe o listă publicată pe portalul web al Consiliului.

Art. 8

(1) Comisia permanentă analizează conţinutul documentelor şi face recomandări argumentate Consiliului, de admitere sau respingere a fiecărei cereri.

(2) Consiliul ia act de propunerile Comisiei permanente şi hotărăşte admiterea sau respingerea cererilor conform propunerilor formulate de Comisia permanentă.

(3) Autorizația se eliberează solicitantului la sediul C.P.M.J. unde are sediul profesional, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data constatării îndeplinirii de către acesta a tuturor condițiilor stabilite de lege și de hotărârile și deciziile Consiliului.

(4) Termenul poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse inițial nu este afectată de această prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum și durata acestei prelungiri se motivează în mod corespunzător și se notifică solicitantului înainte de expirarea termenului inițial.

(5) În cazul în care solicitantul nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezentul statut sau cererea formulată de acesta nu este însoţită de actele doveditoare, Consiliul comunică persoanei interesate email sau prin poştă, prin intermediul C.P.M.J., refuzul motivat de autorizare sau, după caz, necesitatea completării dovezilor impuse de lege.

(6) Oricare dintre membrii Consiliului poate solicita, motivat în scris, reevaluarea unei cereri de către Comisia permanentă. Solicitarea motivată se consemnează în procesul-verbal de ședință și se transmite solicitantului prin intermediul C.P.M.J., în maximum 15 zile, spre știință.

(7) Hotărârea de refuz, respectiv de retragere a autorizației de mediator poate fi atacată mai întâi la Consiliul de Mediere, iar hotărârea adoptata de Consiliul de Mediere, la instanța judecătorească competentă, în conformitate cu procedura prevăzută de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(8) Legitimația și autorizația de mediator se eliberează solicitantului direct sau prin mandatar, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data constatării îndeplinirii de către acesta a tuturor condițiilor stabilite de lege.

(9) Pentru mediatorii autorizaţi înscrişi în Tabloul mediatorilor, Consiliul emite legitimaţia de mediator, conform modelului publicat pe portalul web al Consiliului şi aplică o viză anuală care certifică faptul că aceştia au achitat taxa anuală profesională. În cazul achitării în tranşe a taxei profesionale, Consiliul vizează legitimaţia. În cazul în care, după vizarea legitimaţiei, tranşele din taxă nu mai sunt achitate, vizarea pe anul următor a legitimaţiei se face numai după achitarea la zi a taxei profesionale pe anul anterior.

Secțiunea 2 - Suspendarea și încetarea calității de mediator

Art. 9

(1) Suspendarea mediatorului din dreptul de a exercita profesia intervine în următoarele cazuri:

a) în cazul unei incompatibilități prevăzute de lege, mediatorul este obligat să încunoștințeze, în termen de 15 zile, Consiliul, prin organele de conducere a C.P.M.J în legătură cu această incompatibilitate;
b) la cerere, făcută în scris de către mediator, pe o perioada determinată sau nedeterminată;
c) ca sancțiune disciplinară, potrivit art. 39 alin. (1) lit. c) din Lege.

(2) Exercitarea calității de mediator se suspendă de drept, în cazul în care împotriva mediatorului s-a luat măsura arestării preventive sau controlului judiciar, până la soluționarea definitivă a procesului penal, potrivit legii.

(3) Suspendarea activității la cererea mediatorului se constată prin decizie a președintelui Consiliului emisă în termen de 30 de zile și se înscrie în Tabloul mediatorilor. Decizia se comunică C.P.M.J. unde mediatorul suspendat își are sediul principal sau secundar.

(4) Încetarea suspendării se dispune după depunerea următoarelor documente:

a. cererea solicitantului;
b. act de identitate - în copie;
c. hotărârea prin care a primit avizul Consiliului de Mediere pentru forma de exercitare a profesiei - în copie;
d. declarația tip de înscriere a datelor personale în Tabloul mediatorilor - în original;
e. dovada încetării cauzei de suspendare de la alin. (1) lit. a) și alin.(2).

(5) Încetarea cauzei de suspendare de la alin. (1) lit. b) şi c) se constată şi se propune de către C.P.M.J. în baza unui referat şi se dispune de către preşedintele Consiliului. După încetarea cauzelor de la alin. (1) lit. a) şi alin.(2), se aprobă reluarea activităţii prin hotărâre a Consiliului.

Art. 10

(1) Calitatea de mediator încetează:

a) la cerere, prin renunțare făcută în scris de către mediator;
b) prin deces;
c) în cazul în care nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de art. 7 lit. a) și d) din Lege;
d) ca sancțiune disciplinară, în condițiile stabilite la art. 39 alin. (1) lit. d) din Lege;
e) în cazul condamnării definitive pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni, care îl face nedemn de a mai exercita această profesie.

(2) Încetarea calităţii de mediator se propune de către C.P.M.J. în baza unui referat şi se dispune de către preşedintele Consiliului de Mediere în situaţiile de la lit. a) şi b). În situaţiile prevăzute la lit. c), d) şi e), încetarea se dispune de către Consiliu, în baza referatului întocmit de C.P.M.J.

(3) În caz de încetare a calității de mediator, acesta va fi radiat din Tabloul mediatorilor.

(4) Autorizarea ca mediator, solicitată Consiliului ulterior încetării calității de mediator în condițiile art. 10 lit a) și c), se realizează în aceleași condiții prevăzute la art. 8 din Lege și prezentul Statut.

Secțiunea 3 - Activitatea de mediere

Art. 11

(1) Profesia de mediator se desfășoară exclusiv în cadrul formelor de exercitare a profesiei, așa cum au fost reglementate în Lege și Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului și în prezentul Statut.

(2) Mediatorul desfășoară procesul de mediere pentru orice persoane fizice, juridice sau alte entități atât în țară cât și în Uniunea Europeană, în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau origine socială.

Art. 12

(1) Medierea reprezintă o activitate de interes public, potrivit legii.

(2) Activitatea mediatorului se realizează potrivit procedurilor prevăzute în lege, Statutul profesiei, hotărâri ale Consiliului și alte acte normative, prin:

(3) DESFĂȘURAREA PROCEDURII MEDIERII

I. Părțile se prezintă la mediator din inițiativa lor, în urma trimiterii ori recomandării medierii de către instanță, poliție, procuror, alte organe jurisdicționale sau în urma invitației trimise de mediator la solicitarea uneia dintre părți.
II. În procedura prealabilă încheierii contractului de mediere se respectă următorii pași:

a. informarea părților privind medierea și avantajele acesteia în vederea acceptării medierii;
b. invitarea părților la mediere;
c. încheierea contractului de mediere/certificat de informare/proces verbal.

III. În situația în care la mediator se prezintă ambele părți, mediatorul analizează și identifică natura conflictului din expunerea părților implicate, informează părțile cu privire la mediere și avantajele acesteia raportat la cazul concret al părților, în vederea acceptării medierii și încheie contractul de mediere sau după caz eliberează certificatul de informare în situația când cel puțin o parte nu dorește să semneze contractul de mediere.
IV. În situația în care la mediator se prezintă o singură parte care solicită demararea unui proces de mediere, se are în vedere următorul parcurs: mediatorul încheie în condițiile art. 43 din Lege un contract de pregătire a procesului de mediere prin care mediatorul este mandatat de solicitant să trimită o invitație și să facă orice diligență legală pe care o consideră necesară pentru invitarea și eventual acceptarea medierii de către celelalte părți; mediatorul analizează și identifică natura conflictului din expunerea ambelor (tuturor) părți/lor implicate. În baza analizării conflictului, mediatorul informează toate părțile privind medierea și avantajele medierii raportate la cazul concret al părților, în vederea acceptării medierii și încheierea contractului de mediere.
V. În situația în care una dintre părți nu răspunde invitației la mediere, mediatorul întocmește cu partea prezentă un proces-verbal în care expune demersurile efectuate și eventual motivul invocat de partea absentă.
VI. Activitatea de mediere propriu-zisă, presupune utilizarea de către mediator a unor metode și tehnici specifice profesiei, de comunicare și negociere precum și redactarea documentelor specifice procedurii de mediere, transmiterea documentelor către instanța de judecată, parchet, poliție și alte autorități, potrivit prevederilor legale, arhivarea documentelor specifice în cadrul formei de exercitare a profesiei.
VII. Pentru activitatea desfășurata de mediator, acesta are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu părțile, precum și la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere.
VIII. Onorariul trebuie să fie rezonabil și să țină cont de natura și de obiectul conflictului.
IX. Pentru activitatea de informare și consiliere a părților cu privire la procedura medierii și avantajele acesteia, îndeplinită potrivit legii anterior începerii procesului de mediere, în condițiile reglementate de art. 26 alin. 3 din Lege, mediatorul nu poate pretinde onorariu.
X. Mediatorul ține evidența contabilă și declară veniturile în conformitate cu prevederile legale.

Art. 13

1) Mediatorul este obligat ca, prin exercitarea în limitele legii și cu bună-credință a atribuțiilor profesiei, să asigure servicii de calitate, desfășurate în spații special amenajate, în concordanță cu forma de organizare a profesiei.

2) Mediatorul este autorizat să informeze părțile despre serviciile pe care le oferă, cu condiția ca informația să fie fidelă, veridică, cu respectarea secretului profesional, a principiilor fundamentale ale profesiei și a regulilor de publicitate stabilite prin normele aplicabile profesiei.

3) Mediatorul trebuie să depună toate diligențele necesare în vederea prestării unui serviciu de calitate în condiții de siguranță, respect reciproc, egalitate de șanse, corectitudine profesională și procedurală.

4) Consiliul este obligat să sprijine mediatorul, prin asigurarea și menținerea unui cadru legal optim pentru mediere, ca activitate de interes public.

5) Pentru realizarea unui serviciu de mediere de calitate, mediatorul beneficiază de recunoașterea, sprijinul, susținerea și colaborarea autorităților și instituțiilor publice, precum și altor organisme cu activități de interes pentru mediere, potrivit legislației, strategiilor și protocoalelor de colaborare încheiate cu acestea.

Mediatori recomandați

în funcție de domeniul de expertiză

mediator
Mediator recomandat
mediator
Mediator recomandat
mediator  Bara Elena
Mediator recomandat
FORMULAR DE CONTACT
*
*
*
*
*

Penru o solutionare cat mai rapida a problemei dumneavoastra, va rugam sa alegeti cu atentie subiectul mesajului

Daca sunteti in cautarea unui mediator alageti Caut un mediator. Spuneti-ne problema cu care va confruntati, iar noi va vom recomanda unul dintre specialistii nostri parteneri.

Alegeti Reclama un mediator atunci cand ati avut o experienta neplacuta cu un mediator pe care l-ati contactat prin platforma noastra. Solutionarea reclamatiei poate duce la stergerea acestuia de pe aceasta platforma.

Daca doriti sa actualizati datele de contact sau profilul de mediator, alegeti Actualizeaza date mediator

Daca ati depistat o problema pe site sau aveti o recomandare pentru noi, o puteti face folosind optiunea Recomandare cu privire la site


Ne straduim sa solutionam in cel mai scurt timp posibil, problema semnalata.