www.mediator-bucuresti-mediere.ro este o platforma ce isi propune sa sustina activ procesul de mediere din Romania, printr-o informare corecta si completa a persoanelor aflate in conflict, cat si a celorlalte persoane interesate de acest domeniu.

Platforma este un instrument ce reuneste profesioniti din domeniul medierii, din Bucuresti.

Statutul profesiei de mediator - Formele de exercitare a profesiei de mediator. Publicitate.

CAPITOLUL III - Formele de exercitare a profesiei de mediator. Publicitate.
Secțiunea 1 - Dispoziții generale

Art. 14

(1) Mediatorii își pot desfășura activitatea de mediere numai în cadrul formelor de exercitare a profesiei de mediator sau în cadrul unei organizații neguvernamentale care are în obiectul de activitate furnizarea de servicii de mediere.

(2) Un mediator poate desfășura activitatea de mediere în cadrul unei singure forme de exercitare a profesiei.

(3) Formele de exercitare a profesiei de mediator pot angaja traducători, juriști, alt personal de specialitate, precum și personal administrativ și de serviciu necesar activității de mediere, în condițiile Codului muncii sau pot încheia contracte de colaborare cu aceștia.

Art. 15

(1) Formele de exercitare a profesiei de mediator sunt:

a. societate civilă profesională de mediatori, prescurtat SCPM;
b. birou de mediator, prescurtat BM;
c. birou de mediatori asociați, prescurtat BMA;
d. angajat cu contract individual de muncă în cadrul uneia dintre formele de exercitare a profesiei prevăzute la lit. a), b), c) sau în cadrul unei organizații neguvernamentale care are în obiectul de activitate furnizarea de servicii de mediere, în condițiile prevăzute de Codul muncii.

(2) Mediatorul este liber să opteze și să își schimbe în orice moment opțiunea pentru una dintre formele de exercitare a profesiei prevăzute de Lege.

Art. 16

(1) În oricare dintre formele de exercitare a profesiei, mediatorul își poate desfășura activitatea începând cu data emiterii autorizației de către Consiliu, înscrierii în Tabloul mediatorilor și înregistrării fiscale a formei de exercitare.

(2) Mediatorul este obligat să înștiințeze în scris Consiliul prin organele de conducere a C.P.M.J. cu privire la orice modificare a datelor înscrise în Tabloul mediatorilor, precum și modificări ale datelor certificatului de înregistrare fiscală sau ale cazierului judiciar, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data la care devin aplicabile aceste modificări, sub sancțiunea radierii din Tabloul mediatorilor.

(3) În cazul schimbării sau încetării formei în care își exercită profesia de mediator sau al suspendării din activitate, mediatorul este obligat să notifice în scris Consiliul prin C.P.M.J. și să precizeze:

a. destinația pentru cota-parte care îi revine din bunurile patrimoniale și nepatrimoniale ale formei de exercitare a profesiei în care a funcționat anterior, după caz;
b. destinatarul evidențelor întocmite cu privire la activitatea de mediator în forma de exercitare a profesiei în care a funcționat anterior și a arhivei sale.

Art. 17

(1) Toate formele de exercitare a profesiei de mediator sunt supuse următoarelor reguli:

a) activitatea de mediere se poate desfășura la sediul profesional sau într-o altă locație convenită de mediator și părți;
b) patrimoniul comun este afectat exclusiv activității profesionale și are regimul patrimoniului de afectațiune profesională;
c) mediatorul nu poate desfășura activități de mediere în afara formei de exercitare a profesiei pentru care a optat;
d) formele de exercitare a profesiei se individualizează prin denumire, conform prevederilor Legii și a prezentului Statut. În cazul tuturor formelor de exercitare a profesiei de către mediatorii străini se pot utiliza, la alegere, denumirea și numele formei de exercitare a profesiei din țară sau din străinătate;
e) în maximum 6 luni de la data eliberării documentelor de autorizare, mediatorii vor afișa la sediul profesional firma formei de exercitare, conform regulilor de publicitate prevăzute în prezentul statut;
f) toate documentele întocmite de mediator vor include în mod obligatoriu denumirea formei de exercitare, numele mediatorului, adresa de corespondență a sediului profesional și datele de contact, numărul de telefon și o adresă de e-mail, etc;
g) includerea oricărei alte denumiri a unei alte profesii sau a unei alte forme de exercitare a altei profesii pe documentele oficiale ale mediatorului este interzisă.

(2) Sediul fiscal și sediul operațional, așa cum sunt definite de legislația în domeniul fiscal, al aceleiași forme de exercitare a profesiei, pot fi diferite, având însă același regim de sediu profesional, în sensul Legii, dacă sunt avizate de Consiliu, prin C.P.M.J., acestea fiind inviolabile.

(3) În cazul în care un mediator solicită și obține avizul pentru mai multe sedii profesionale în aceeași localitate, în Tabloul mediatorilor va fi înscris un singur sediu profesional care poate fi sediul fiscal sau un punct de lucru dintre cele avizate de Consiliu, prin C.P.M.J.

(4) Taxele de avizare a formei de exercitare a profesiei și a unor sedii profesionale ca puncte de lucru se stabilesc prin hotărâre a Consiliului.

(5) Încetarea formei de exercitare a profesiei atrage desființarea tuturor sediilor profesionale ale acesteia.

(6) Între formele de exercitare a profesiei se pot stabili raporturi de conlucrare profesională. Contractul de conlucrare profesională se înregistrează la Consiliu. Regulile privind publicitatea profesionala se aplica în mod corespunzător.

(7) Înființarea formelor de exercitare a profesiei are loc după depunerea şi înregistrarea la C.P.M.J., a dosarului care va fi înaintat în baza unui referat, Consiliului. Dosarul trebuie să conţină următoarele documente (depuse odată cu actele de autorizare a mediatorului sau ulterior):

a. cererea de înregistrare, semnată, în 2 exemplare originale, din care una se returnează mediatorului, neținând loc de dovada de înregistrare;
b. actul de înființare a formei de exercitare a profesiei, în 3 exemplare, în original, din care 2 exemplare se returnează solicitantului odată cu dovada înregistrării;
c. dovada deținerii spațiului necesar desfășurării activității;
d. dovada plății taxei de înregistrare;
e. modelul siglei și stampilei formei de exercitare a profesiei.

(8) În caz de desființare, titularul formei de exercitare a profesiei are obligația finalizării tuturor contractelor angajate sau, în cazurile urgente, predării lor altor mediatori, cu acordul părților. Cererea va fi depusă la C.P.M.J., cu cel puțin 30 de zile înainte de data prevăzută pentru închidere şi conține situația contractelor nefinalizate şi dovada ștergerii din evidențele fiscale. Cererea de desființare este comunicată de organele C.P.M.J., Consiliului.

(9) Decizia de desființare va fi emisă de Consiliu și comunicata de C.P.M.J. în termen de 30 de zile de la predarea documentelor, care o comunică solicitantului direct sau prin poștă.

(10) Despre înfiinţarea sau desfiinţarea formelor de exercitare a profesiei se fac menţiuni în Registrul de evidenţă al acestora de la C.P.M.J., iar documentele depuse se arhivează în dosarul individual al fiecărei forme de exercitare a profesiei gestionat de Consiliu.

(11) În desfășurarea activității sale, mediatorul este obligat să țină arhivă și registre proprii și să comunice date cu caracter statistic conform acestora, la solicitarea Consiliului.

(12) Indiferent de forma de exercitare în care își desfășoară activitatea, mediatorul are obligația să țină cel puțin următoarele registre, corespunzător activității sale proprii ca mediator:

a) Registru general de corespondență (intrări – ieșiri);
b) Registru sau registre de evidență a contractelor de mediere, proceselor verbale și a acordurilor de mediere.

(13) Registrele ținute de mediatori sunt numerotate fila cu fila și sunt stampilate de mediator.

(14) La trecerea dintr-o formă de exercitare a profesiei în alta, mediatorul are obligația de a conserva arhiva deținută anterior.

(15) În caz de deces al mediatorului sau la încetarea calității de mediator din oricare alte motive, arhiva acestuia va fi preluată de Consiliu sub inventar.

(16) Arhiva predată și sigilată poate fi ulterior predata unui alt mediator desemnat de Consiliu, cu asumarea confidențialității. Desigilarea arhivei și eliberarea de copii sau duplicate pot fi făcute doar la solicitarea motivată, în scris, a părților sau a autorităților, adresată mediatorului care a preluat arhiva.

(17) Activitatea de mediere poate fi desfășurată ca formă de exercitare a profesiei doar în cadrul organizației neguvernamentale care are în obiectul de activitate furnizarea de servicii de mediere.

(18) Serviciul de mediere poate fi organizat pe baza de contract încheiat cu oricare dintre formele de exercitare a profesiei de mediator menționate la art. 15 alin. 1 lit. a), b) și c).

Secțiunea 2 - Societatea civilă profesională de mediatori (SCPM)

Art. 18

(1) Societatea civilă profesională de mediatori este constituită din 2 sau mai mulţi mediatori care contribuie în natură şi/sau în numerar la constituirea unui patrimoniu de afectaţiune, în vederea desfăşurării activităţii profesionale.

(2) Raportul juridic civil se naşte între persoanele beneficiare ale serviciului de mediere şi societatea civilă profesională de mediatori, activitatea de mediere putând fi desfășurată de oricare dintre mediatorii asociați sau angajați, cu acordul beneficiarilor serviciului de mediere.

(3) Societatea civilă profesională de mediatori se individualizează printr-o denumire specifică ce poate cuprinde şi numele a cel puțin unuia dintre asociați, urmată de sintagma „societate civilă profesională de mediatori” (de exemplu: MIHAI POPESCU - Societate civilă profesională de mediatori» sau « POPESCU şi BARBU - Societate civilă profesională de mediatori» sau « POPESCU, BARBU şi ASOCIAȚII - Societate civilă profesională de mediatori»).

(4) Denumirea se înscrie pe firma societăţii civile profesionale de mediatori şi se utilizează în actele profesionale cu respectarea prevederilor prezentului Statut, fiind înscrisă în mod obligatoriu pe ştampilă, documentele emise de mediator, formulare personalizate etc, exact în aceeaşi formă şi dimensiuni în care a fost înscrisă în Registrul formelor de exercitare a profesiei de mediator, întocmit de Consiliu, ținut și la sediul C.P.M.J. potrivit modelului anexat la prezentul Statut.

(5) Contractul de societate civilă profesională de mediatori şi statutul acesteia sunt încheiate în formă scrisă între mediatorii asociați, potrivit legii civile şi cu respectarea modelelor prevăzute în anexele la prezentul Statut.

(6) Contractul de Societate civilă profesională şi statutul acesteia sunt încheiate în formă scrisă, între mediatorii asociați, potrivit legii civile şi cu respectarea modelelor prevazute în anexele la prezentul Statut şi se depun la C.P.M.J. unde îşi au sediul declarat, care îl comunică în termen de 5 zile la Consiliu pentru a fi înregistrat.

Secţiunea 3 - Birou de mediator (BM)

Art. 19

(1) În biroul de mediator îşi exercită profesia un singur mediator autorizat. Biroul de mediator se înfiinţează în baza actului de înfiinţare a biroului de mediator, înregistrat la C.P.M.J., înaintat Consiliului şi întocmit conform anexei la prezentul statut.

(2) Biroul de mediator se individualizează printr-o denumire specifică ce cuprinde numele şi prenumele mediatorului, urmată de sintagma «Birou de mediator» (de exemplu: «MIHAI POPESCU – Birou de mediator»).

(3) Prevederile art. 18 alin. (pct. 4) se aplică în mod corespunzător.

Secţiunea 4 - Birou de Mediatori Asociaţi (BMA)

Art. 20

(1) Biroul de mediatori asociați este constituit din 2 sau mai mulţi mediatori care îşi desfăşoară activitatea în acelaşi birou, în baza actului de înfiinţare a biroului de mediatori asociați, întocmit conform anexei la statut, care încheie între ei un acord de asociere, înregistrat la C.P.M.J. şi înaintat Consiliului.

(2) Biroul de mediatori asociați se individualizează printr-o denumire specifică ce cuprinde numele şi prenumele mediatorilor, urmată de sintagma «Birou de mediatori» (de exemplu: «MIHAI POPESCU, Gheorghe Ursu – Birou de mediatori») sau numele unui mediator astfel: „MIHAI POPESCU şi asociaţii – Birou de mediatori”.

(3) Prevederile art. 18 alin. (4), se aplică în mod corespunzător.

Secţiunea 5 - Mediatorul angajat în interiorul profesiei prin contract individual de muncă

Art. 21

(1) Mediatorul autorizat poate fi angajat în interiorul profesiei cu contract individual de muncă în condiţiile Codului muncii, încheiat cu biroul de mediator, biroul de mediatori asociați, societatea civilă profesională şi organizaţiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate medierea aşa cum este reglementată de Lege.

(2) În contractul individual de muncă la secţiunea „Clauze speciale” se înscrie o menţiune referitoare la obligaţia de confidenţialitate a mediatorului şi dreptul său de a refuza angajatorului divulgarea conţinutului discuţiilor dintre părţi în timpul medierii.

(3) La contractul individual de muncă se anexează Codul de etica şi deontologie profesionala al mediatorului autorizat.

Secţiunea 6 - Modificări ale formei de exercitare a profesiei

Art. 22

(1) Orice formă de exercitare a profesiei de mediator poate să îşi modifice adresa sediului profesional, datele de contact sau numele mediatorilor înscrişi în denumire, păstrându-şi acelaşi număr sub care a fost înscrisă iniţial în Registrul formelor de exercitare a profesiei, întocmit şi actualizat de Consiliu şi comunicat de organele de conducere ale C.P.M.J.

(2) Orice mediator poate să opteze pentru schimbarea sau încetarea formei de exercitare a profesiei de mediator şi radierea acesteia din Registrul formelor de exercitare a profesiei.

(3) În cazul modificării, schimbării sau încetării formei de exercitare a profesiei, mediatorul autorizat va depune la C.P.M.J o cerere însoţită de următoarele documente, pe care le va certifica personal pentru conformitate cu originalul:

a) actul de identitate - în copie;
b) referat prin care organele de conducere al C.P.M.J constata îndeplinirea condiţiilor legale prevăzute pentru modificarea, schimbarea sau încetarea formei de exercitare;
c) actul prin care face dovada modificării sau schimbării intervenite (dovada noului spaţiu, hotărârea asociaţilor, proces verbal al adunării asociaţilor, certificat de căsătorie sau hotărârea definitivă privind desfacerea căsătoriei etc.) - în copie;
d) dovada plăţii taxei privind analiza dosarului de schimbare sau încetare a formei de exercitare a profesiei, în cuantum stabilit de Consiliu - în fotocopie;
e) legitimația de mediator, vizată la zi - în copie.

(4) Organele de conducere ale C.P.M.J înaintează documentele Consiliului. Orice modificare survenită în forma de exercitare a profesiei de mediator deja avizată de Consiliu se constată prin decizie a președintelui Consiliului.

(5) Schimbarea sau încetarea formei de exercitare a profesiei se dispune prin hotărâre de Consiliu şi devine aplicabilă de la data emiterii hotărârii.

(6) Schimbarea formei de exercitare a profesiei atrage obligaţia îndeplinirii condiţiilor de înscriere a noii forme de exercitare a profesiei în Tabloul mediatorilor în termen de maximum 30 de zile de la data eliberării hotărârii emise de Consiliul de Mediere, sub sancţiunea radierii din Tabloul mediatorilor.

(7) Încetarea formei de exercitare a profesiei atrage radierea din Registrul Formelor de exercitare a profesiei.

(8) Încetare calității de mediator atrage radierea din Tabloul mediatorilor și implica retragerea autorizaţiei de mediator.

Secţiunea 7 - Reguli de publicitate a mediatorilor şi a formelor de exercitare a profesiei

Art. 23

(1) Mediatorul are dreptul de a informa publicul cu privire la exercitarea activităţii sale, cu respectarea principiului confidenţialităţii. Condiţiile în care se poate face publicitate profesiei de mediator sunt stabilite de prezentul Statut.

(2) Condițiile în care se poate face publicitate profesiei de mediator prin promovarea şi ofertarea serviciilor de mediere atât de către mediatori sau C.P.M.J., cât şi de către formele de exercitare a profesiei prin care se furnizează serviciul de mediere sunt stabilite prin prezentul Statut.

(3) Informaţia furnizată de mediator trebuie să fie fidelă, veridică şi cu respectarea secretului profesional, precum şi a celorlalte principii ale profesiei.

(4) Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, se interzice folosirea de menţiuni comparative, nereale sau exagerate despre activitatea şi experienţa mediatorului sau care conţin promisiuni de rezultat al medierii, precum şi indicaţii referitoare la identitatea clienţilor, fără acceptul expres al acestora.

(5) Mijloacele de publicitate vor fi folosite numai pentru promovarea şi ofertarea serviciilor de mediere şi nu pot fi folosite pentru reclamă în scopul dobândirii de clientelă pentru altă activitate proprie sau în interesul unor terţi.

(6) Este interzisă utilizarea publicității negative împotriva altor mediatori prin orice mijloace de comunicare la care accesul este public.

(7) Pot fi utilizate pentru oferta de servicii de soluţionare a disputelor prin mediere una sau mai multe mijloace de publicitate, respectiv:

a) plasarea unei firme;
b) anunţuri de publicitate potrivit prezentului Statut;
c) anunţuri şi menţiuni în anuare, cărţi de telefon sau alte publicaţii;
d) invitaţii, broşuri, flyere, mape, inscripționarea pe diverse suporturi, anunţuri de participare la conferinţe, seminarii, etc. profesionale şi de specialitate;
e) oferta de servicii prin corespondenţă şi cărţi de vizită profesionale;
f) site internet.

(8) Nu este permisă utilizarea următoarelor mijloace de publicitate:

a) oferirea serviciilor de mediere prin prezentare proprie sau prin intermediar la domiciliul sau reşedinţa unei persoane;
b) propunerea personalizată de prestări de servicii efectuată de o formă de exercitare a profesiei, fără ca aceasta să fi fost în prealabil solicitată în acest sens;
c) acordarea de consultaţii şi/sau desfăşurarea în public, inclusiv şi/sau difuzarea în tot sau în parte a ședințelor de mediere a unor cazuri reale, prin orice mijloc de comunicare în masa, inclusiv prin internet, emisiuni radiofonice sau televizate, etc.

Art. 24

(1) Firma formei de exercitare va fi amplasata într-un loc vizibil, la intrarea în imobilului şi/sau a spaţiului ocupat în care forma de exercitare a profesiei îşi are sediul profesional.

(2) Firma se realizează pe orice tip de suport, va avea dimensiunea maximă de 90 cm x 200 cm se realizează în conformitate cu modelele din anexa la prezentul Statut şi cuprinde obligatoriu următoarele elemente:

a. România şi Consiliul de Mediere, inclusiv sigla acestuia.
b. denumirea formei de exercitare a profesiei de mediator, conform prezentului Statut
c. adresa completă a sediului profesional;
d. date de contact ale formei de exercitare a profesiei de mediator;
e. poziţia la care este înscris în Registrul Formelor de Exercitare a profesiei de mediator.

(3) Mediatorul afișează în interiorul sediului profesional autorizaţia de mediator, copie sau original, precum şi avizul formei de exercitare în sintagma „Avizat de Consiliul de Mediere prin Hotărârea Nr. __ din data de _________”.-

(4) Formele de exercitare a profesiei de mediator pot publica anunţuri în mica sau în marea publicitate în presa scrisă şi pe internet, cu ocazia stabilirii sau a schimbării sediului profesional precum şi a modificării formelor acestora.

(5) Anunţurile publicate în anuarele profesionale, cărţile de telefon sau alte publicaţii care privesc activitatea formelor de exercitare a profesiei, trebuie să cuprindă cel mult menţiunile prevăzute de Lege pentru a fi înscrise corespunzător în Tabloul mediatorilor.

(6) Formularele utilizate pentru corespondență profesională şi cărţile de vizită profesionale pot cuprinde în afara datelor înscrise în Tablou Mediatorilor şi un slogan de promovare a medierii ca modalitate alternativă de soluţionare a conflictelor.

(7) Invitaţiile şi anunţurile de participare la întruniri şi colocviile de specialitate pot menţiona denumirea formei de exercitare a profesiei şi organizaţiile din care fac parte respectivii mediatori autorizaţi, precum şi date de contact ale acestora.

(8) În vederea participării la manifestările menționate la alin. (8), formele de exercitare a profesiei pot edita pliante, flyere, mape sau broşuri de prezentare generală a medierii şi organizației pentru comunicare publică.

Art. 25

(1) Formele de exercitare a profesiei pot avea site, portal, blog, forum sau cont propriu în reţelele de socializare de pe internet care pot cuprinde menţiuni referitoare la activitatea desfăşurată, promovarea medierii, date de contact şi link-uri spre alte site-uri de interes pentru profesie.

(2) Conţinutul şi modul de prezentare al site-ului de internet trebuie să respecte demnitatea şi onoarea profesiei, precum şi secretul profesional, confidenţialitatea asupra clienţilor formei de exercitare a profesiei.

(3) Site-ul de internet nu poate cuprinde nici o intercalare cu caracter de reclamă sau menţiune publicitară pentru un produs sau serviciu diferit de activităţile prevăzute de Lege, prin care ar fi afectate principiile profesiei, morala şi ordinea publică, dreptul de proprietate intelectuală, etc.

(4) Pentru realizarea obiectivelor de publicitate proprii şi de promovare a medierii, forma de exercitare a profesiei deţinătoare a site-ului de internet trebuie să asigure cel puțin o dată pe an vizitarea şi evaluarea paginilor proprii şi a paginilor la care este permis accesul pe baza legăturilor realizate prin intermediul site-ului propriu şi trebuie să dispună fără întârziere eliminarea lor, dacă conţinutul şi forma acestora sunt contrare principiilor esenţiale privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator sau sunt făcute în scop comercial evident.

(5) Este interzisa utilizarea adreselor de corespondenta, postale sau electronice publicate de Consiliu în Tabloul mediatorilor, pentru transmiterea unor mesaje denigratoare la adresa mediatorilor autorizați.

Mediatori recomandați

în funcție de domeniul de expertiză

mediator
Mediator recomandat
mediator
Mediator recomandat
mediator  Bara Elena
Mediator recomandat
FORMULAR DE CONTACT
*
*
*
*
*

Penru o solutionare cat mai rapida a problemei dumneavoastra, va rugam sa alegeti cu atentie subiectul mesajului

Daca sunteti in cautarea unui mediator alageti Caut un mediator. Spuneti-ne problema cu care va confruntati, iar noi va vom recomanda unul dintre specialistii nostri parteneri.

Alegeti Reclama un mediator atunci cand ati avut o experienta neplacuta cu un mediator pe care l-ati contactat prin platforma noastra. Solutionarea reclamatiei poate duce la stergerea acestuia de pe aceasta platforma.

Daca doriti sa actualizati datele de contact sau profilul de mediator, alegeti Actualizeaza date mediator

Daca ati depistat o problema pe site sau aveti o recomandare pentru noi, o puteti face folosind optiunea Recomandare cu privire la site


Ne straduim sa solutionam in cel mai scurt timp posibil, problema semnalata.