www.mediator-bucuresti-mediere.ro este o platforma ce isi propune sa sustina activ procesul de mediere din Romania, printr-o informare corecta si completa a persoanelor aflate in conflict, cat si a celorlalte persoane interesate de acest domeniu.

Platforma este un instrument ce reuneste profesioniti din domeniul medierii, din Bucuresti.

Statutul profesiei de mediator - Organizarea profesiei de mediator

CAPITOLUL IX - Organizarea profesiei de mediator

Secţiunea 1 - Consiliul de Mediere

Art. 50

(1)Consiliul de Mediere este organism autonom cu personalitate juridică, de interes public, cu sediul în municipiul Bucureşti, cu atribuţii de reglementare în domeniul medierii, înfiinţat în temeiul art. 17 alin. (1) din Lege. Consiliul se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor Legii, prezentului Statut și ale Regulamentului său de organizare şi funcţionare.

(2) Consiliul este autoritatea competentă din România privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesia de mediator, ca profesie reglementată, în conformitate cu Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Consiliul îşi desfăşoară activitatea pe baza următoarelor principii: principiul viziunii globale şi unitare, principiul legalităţii, principiul imparţialităţii, principiul cooperării, principiul prevenirii, principiul parteneriatului, principiul complementarităţii, transparenţei şi dialogului social, principiul confidenţialităţii, precum şi principiul responsabilităţii.

(4) Consiliul este format din 9 membri titulari şi 3 membri supleanţi, aleşi prin vot direct şi secret de mediatorii cu drept de vot, în condiţiile prevăzute de Lege, prezentul Statut, Hotarârile si Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.

(5) Mandatul membrilor Consiliului este de 4 ani.

(6) Revocarea Consiliului sau a oricăruia dintre membrii acestuia se poate face la inițiativa unei pătrimi din numărul mediatorilor autorizaţi, decizia fiind adoptată cu o majoritate de jumătate plus unu din numărul mediatorilor autorizaţi.

(7) Situaţiile în care calitatea de membru al Consiliului încetează în timpul exercitării mandatului, precum şi procedura revocării sunt stabilite prin Lege, prezentul Statut, Hotarârile si Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.

(8) Pot face parte din Consiliul de Mediere numai mediatorii autorizaţi care îndeplinesc condiţiile stabilite prin Lege, prezentul Statut, Hotarârile si Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.

(9) Consiliul îşi exercită mandatul până la preluarea mandatului de către noul consiliu de mediere.

Art. 51

(1) Consiliul de Mediere alege un preşedinte şi un vicepreşedinte şi desemnează dintre membrii săi o comisie cu activitate permanentă, care pregăteşte lucrările Consiliului. Durata mandatului membrilor comisiei este de 2 ani.

(2) În structura Consiliului funcţionează un secretariat tehnic, alcătuit dintr-un număr de persoane stabilit prin organigramă şi aprobat de Consiliu.

(3) Structura şi atribuţiile comisiei prevăzute la alin. (1) şi ale secretariatului tehnic prevăzut la alin. (2) se stabilesc prin Lege, prezentul Statut, Hotarârile si Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.

(4) Pentru activitatea depusă, membrii Consiliului de mediere au dreptul la o indemnizaţie lunară, în condiţiile stabilite prin Lege, prezentul Statut, Hotarârile si Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.

Art. 52

(1) Consiliul se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui.

(2) Şedinţele Consiliului se desfăşoară în prezenţa a cel puțin 7 membri şi sunt publice, cu excepţia cazului în care membrii săi hotărăsc altfel.

(3) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor care îl compun.

(4) La lucrările Consiliului pot fi invitate să participe persoane din orice alte instituţii sau organisme profesionale, a căror consultare este necesară pentru luarea măsurilor sau pentru adoptarea hotărârilor Consiliului.

Art. 53

Consiliul are următoarele atribuţii principale:

1) promovează activitatea de mediere şi reprezintă interesele mediatorilor autorizaţi în scopul asigurării calităţii serviciilor din domeniul medierii, conform prevederilor Legii, prezentului Statut, Hotarârilor si Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere;

2) protejează onoarea şi prestigiului profesiei, precum şi respectarea normelor de reglementare a profesiei;

3) elaborează standardele de formare în domeniul medierii, pe baza celor mai bune practici internaţionale în materie precum si standardele de formare in domeniul SAL.

4) autorizează programele de formare profesională iniţială şi continuă, precum şi pe cele de specializare a mediatorilor;

5) întocmeşte şi actualizează lista furnizorilor de formare profesională care au obţinut autorizarea;

6) autorizează mediatorii, în condiţiile prevăzute de lege, de prezentul statut și de procedura stabilită prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere;

7) hotăraște asupra reducerii perioadei primei etape de pregătire profesională continuă;

8) cooperează, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, cu autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în vederea asigurării controlului mediatorilor şi a serviciilor pe care aceştia le prestează, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009;

9) întocmeşte şi actualizează tabloul mediatorilor autorizaţi;

10) ţine evidenţa birourilor mediatorilor autorizaţi;

11) supraveghează respectarea standardelor de formare în domeniul medierii;

12) eliberează documentele care atestă calificarea profesională a mediatorilor;

13) adoptă Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi, precum şi normele de răspundere disciplinară a acestora;

14) ia măsuri pentru respectarea prevederilor conţinute de Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi şi aplică normele privind răspunderea disciplinară a acestora;

15) face propuneri pentru completarea sau, după caz, corelarea legislaţiei privind medierea;

16) adoptă regulamentul privind organizarea şi funcţionarea sa;

17) organizează alegerile pentru următorul Consiliu de Mediere şi elaborează procedurile de organizare a alegerilor. Declanşarea procedurii de organizare a alegerilor se face cu 6 luni înainte de expirarea mandatului Consiliului de Mediere la acea dată;

18) mandatează organele de conducere a C.P.M.J şi a reprezentantului ales al Comisiei privind relaţia cu sistemul judiciar, în baza unui contract de mandat, cu atribuţiile precizate în prezentul Statut;

19) numeşte organele de conducere a C.P.M.J şi reprezentantul Comisiei privind relaţia cu sistemul judiciar în situaţiile în care nu se depun candidaturi sau locurile au rămas vacante;

20) aprobă planul de activitate anual al organelor de conducere a C.P.M.J.;

21) sprijină, coordonează, supravegheză și controlează activitatea desfăşurată de organele de conducere a C.P.M.J. și a reprezentanților aleși/numiți ai Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe lângă Curtea de Apel;

22) revocă în caz de neîndeplinire din culpa a mandatului conferit, organele de conducere a C.P.M.J. (președintele și vicepreședinții) precum și pe reprezentantul ales/numit al Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe lângă Curtea de Apel;

23) soluţionează sesizările făcute împotriva hotărârilor organelor de conducere a C.P.M.J;

24) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

Art. 54

Consiliul de Mediere îşi acoperă cheltuielile de organizare şi funcţionare din venituri proprii, după cum urmează:

a) taxele provenind din autorizarea mediatorilor;
b) donaţii, sponsorizări, finanţări şi alte surse de venit, dobândite în condiţiile legii;
c) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;
d) sumele provenind din amenzile aplicate ca sancţiuni disciplinare;
e) alte sume rezultate din activitatea Consiliului, stabilite prin prezentul Statut, Hotarârile si Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.

Secţiunea 2 - Corpul Profesional al Mediatorilor Autorizați din Judeţ (C.P.M.J.)

Art. 55

Profesia de mediator este organizată şi funcţionează în baza principiului autonomiei, în limitele competenţelor prevăzute de Legea 192/2006 precum şi in baza statutului profesiei de mediator.

Art. 56

(1) Totalitatea mediatorilor autorizaţi din România formează Corpul Profesional al mediatorilor din România (C.P.M.R).

(2) Corpul Profesional al Mediatorilor Autorizați din Judeţ (C.P.M.J.) este constituit din toţi mediatorii care au sediul profesional principal înregistrat în judeţul respectiv sau în municipiul Bucureşti.

(3) Sediul C.P.M.J este în oraşul de reşdinţă al judeţului, respectiv în municipiul Bucureşti.

(4) C.P.M.J din fiecare județ, respectiv din municipiul București, se individualizează prin denumirea “Corpul Profesional al Mediatorilor Autorizați din Judeţ”, la care se adaugă numele judeţului din care face parte, respectiv „Corpul Profesional al municipiului Bucureşti”.

(5) C.P.M.J. nu deține personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu.

Art. 57

(1) Organele de conducere ale C.P.M.J. sunt preşedintele şi doi vicepreședinți, care îşi desfăsoară activitatea în baza unui contract de mandat încheiat cu Consiliul.

(2) Organizarea, funcţionarea, precum şi atribuţiile acestora sunt reglementate potrivit Statutului.

(3) Sunt aleşi în funcţiile de preşedinte și vicepreședinți acei mediatori care sunt înscriși în Tabloul Mediatorilor şi care nu se află în situaţii ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercitare a profesiei și care îndeplinesc condițiile impuse de prezentul Statut.

(4) Alegerea organelor de conducere ale profesiei de mediator se face numai prin vot secret.

(5) Organele de conducere a C.P.M.J. iau hotărâri numai prin vot deschis.

(6) În cadrul C.P.M.J. îşi desfăşoară activitatea și funcţionează:

a) comisia de disciplină
b) aparatul tehnic-administrativ.

Art. 58

Organele de conducere ale C.P.M.J. au următoarele atribuţii generale:

(a) aduc la indeplinire obligația de organizare a activității de mediere în județul respectiv, organizează, conduc şi gestionează întreaga sa activitate, depun toate diligenţele pentru îndeplinirea principalelor atribuţii prevăzute în prezentul Statut;

(b) reprezintă Corpul Profesional al Mediatorilor în relațiile cu terții și cu autoritățile din județ, în conformitate cu prevederile contractului de mandat și a Hotărârilor Consiliului;

(c) respectă Hotărârile adoptate de către Consiliu;

(d) propun masuri pentru aplicarea şi respectarea prevederilor Legii, Statutului şi ale hotărârilor Consiliului.

(e) iniţiază şi susțin propuneri pentru completarea și/sau modificarea Legii și depun toate diligențele în vederea corelării legislației privind medierea în legislația națională și comunitară, cu avizul Consiliului;

(f) întocmesc planul anual de activităţi, ce este supus spre aprobare Adunării Generale a C.P.M.J. și apoi Consiliului;

(g) în exercitarea atribuțiilor, organele de conducere sunt obligate sa acționeze cu prudenta și sa execute mandatul conferit cu diligența unui bun proprietar;

(h) stabilesc o strategie de prevenire a unor eventuale conflicte și/sau litigii îndreptate împotriva Consiliului.

Art. 59

Atribuții privind dezvoltarea și promovarea profesiei de mediator ale organelor de conducere a CPMJ:

a) implementează în județ strategiile elaborate de Consiliu;
b) identifica nevoile mediatorilor din județ;
c) propun strategii proprii locale pentru dezvoltarea profesiei de mediator;
d) propun strategii proprii locale pentru promovarea profesiei de mediator;
e) organizează activități de promovare a profesiei de mediator la nivelul C.P.M.J. și sprijină Consiliul în acțiunile de promovare a medierii la nivel național;
f) dezvolta strategii eficiente de comunicare cu instituțiile publice, autorități publice locale și cu alte organisme de interes din raza județului respectiv inclusiv cu mass-media;
g) organizează și editează publicațiile C.P.M.J.;
(h) organizează și supraveghează serviciul statistic județean al C.P.M.J;
(k) rezolvă orice probleme de interes pentru profesia de mediator în limitele mandatului încredințat;
(l) adoptă proceduri de lucru specifice pentru activitățile ce decurg din atribuţiile stabilite de Consiliu;
(m) iniţiază constituirea de noi comisii de specialitate atunci când acestea sunt necesare pentru îndeplinirea activităţilor propuse;
(n) colaborează pe bază de protocol cu alte instituţiile publice sau organizaţii naţionale şi internaţionale;
(o) iniţiază diverse proiecte în scopul atragerii de fonduri financiare pentru promovarea medierii;
(p) întocmesc și actualizează registrul județean al mediatorilor aflați în prima etapa de pregătire profesională continuă.

Art. 60

Atribuții privind organizarea profesiei de mediator ale organelor de conducere a C.P.M.J.:

a) convoacă și organizează Adunarea Generala Anuala a Mediatorilor din Județ și prezintă Raportul de Activitate anual;
b) întocmește și prezintă anual Consiliului spre aprobare raportul de activitate al organelor de conducere al C.P.M.J. precum și modul de gestionare a resurselor financiare și de utilizare a bunurilor alocate de Consiliu pentru organizarea activităţii de mediere în judeţul respectiv;
c) organizează și monitorizează desfășurarea în condiții de legalitate a activității de mediere din județul respectiv;
d) realizează și asigura evidenta mediatorilor autorizați din județ și transmite Consiliului orice modificare intervenita în vederea actualizării Tabloului Mediatorilor;
e) se preocupă de reactualizarea şi afişarea Tabloului Mediatorilor autorizaţi la instituţiile în drept şi îl comunică tuturor persoanelor şi instituţiilor interesate;
f) verifică şi constată pe bază de referat îndeplinirea condițiilor legale ale cererilor de primire în profesie şi transmite dosarele spre autorizare Consiliului, în condițiile Legii și ale Statutului profesiei de mediator;
g) verifică şi constată pe bază de referat îndeplinirea condițiilor legale ale cererilor de incompatibilitate, suspendare și încetare a exercitații profesiei de mediator şi transmite documentele Consiliului;
h) primește cererile privind constatarea existentei: stării de incompatibilitate, situațiilor de suspendare şi încetare a exercitării profesiei de mediator și transmite documentele Consiliului;
i) verifică şi constată dacă actele privind constituirea, modificarea şi schimbarea formelor de exercitare a profesiei îndeplinesc condițiile prevăzute de Lege şi de Statutul profesiei. Organizează şi ține evidența acestora și le trimite Consiliului spre avizare;
j) comunica mediatorilor documentele, adresele, hotărâri emise de Consiliu;
k) eliberează autorităților înscrisuri care atestă situația profesionala a mediatorilor din județ;
l) la cererea mediatorului interesat eliberează înscrisuri care atestă situația sa profesionala;
m) vizează legitimațiile mediatorilor.

Art. 61

Atribuții ale Organelor de conducere a C.P.M.J. privind consolidarea bugetului profesiei:

a) identifică surse financiare pentru susținerea proiectelor de promovare și dezvoltare ale profesiei în județ;
b) elaborează și propun spre aprobare Consiliului bugetul de venituri și cheltuieli al entității județene pe care îl supun atenției și aprobării Consiliului;
c) propun masuri de îmbunătățire a procesului de colectare a contribuțiilor mediatorilor.

Art. 62

Atribuții de control ale Organelor de conducere a C.P.M.J.:

(a) propun masuri pentru respectarea prevederilor Codului de etica și deontologie profesionala a mediatorilor autorizați și aplică normele privind răspunderea disciplinara a acestora;
(b) comunică Consiliului sancțiunile propuse de Comisia de disciplina teritoriala, în termen de 5 zile de la data emiterii lor;
(c) adoptă măsuri pentru organizarea controlului profesional, disciplinar şi deontologic, pentru soluționarea sesizărilor potrivit Statutului profesiei;
(d) primesc, înregistrează și trimit plângerile și contestațiile făcute împotriva hotărârilor proprii adoptate, în cazurile prevăzute de Lege şi de Statut spre competenta soluționare Consiliului;
(e) supraveghează respectarea de către mediatori a Codului de etică şi deontologie profesională, precum şi normele de răspundere disciplinară a acestora;
(f) iau măsuri pentru respectarea prevederilor conținute de Codul de etică şi deontologie profesională şi aplicarea normelor privind răspunderea disciplinară a acestora;
(g) primesc sesizările în legătură cu săvârșirea unei abateri dintre cele prevăzute la art. 38 din Lege, și le înaintează Consiliului pentru a analiza condițiile privind constituirea comisiilor de disciplină, după caz;
(h) răspund de aplicarea sancțiunilor aplicate prin Hotărâre a Consiliului;
(i) sesizează comisia de disciplină cu privire la cercetarea abaterilor disciplinare ale mediatorilor;
(j) se poate sesiza din oficiu cu privire la neîndeplinirea obligațiilor profesionale ale mediatorilor prevăzute în conținutul Legii, al prezentului Statut, în Hotărârile Consiliului și în Codul de etică şi deontologie profesională;
(k) exercită controlul asupra activității aparatului tehnico-administrativ al C.P.M.J.

Art. 63

(1) Organele de conducere ale C.P.M.J. se preocupă de pregătirea profesională continuă a mediatorilor și facilitarea desfăşurării cursurilor care să asigure:

a) dobândirea de cunoștințe teoretice în domeniul conflictelor, al soluţionării alternative a disputelor şi medierii;
b) dezvoltarea de abilităţi practice în mediere;
c) cunoaşterea cadrului de reglementare în domeniul medierii;
d) asigurarea accesului şi menţinerea în profesia de mediator;
e) identifica masurile necesare la nivel local pentru creșterea calității pregătirii profesionale a mediatorului.

(2) C.P.M.J. ține evidenţa privind pregătirea profesională a mediatorilor autorizaţi şi raportează trimestrial Consiliului situaţia acestor pregătiri.

Art. 64

Atribuții administrativ - organizatorice ale organelor de conducere a C.P.M.J.:

a) asigură suportul tehnic necesar desfăşurării activităţilor specifice C.P.M.J., preşedintelui, vicepreşedintilor, precum şi membrilor Comisiei de disciplină teritorială;
b) redactează, înregistrează, arhivează şi ţine evidenţa documentelor C.P.M.J.;
c) pregătesc şi desfăşoară activităţi de relaţii publice pe plan intern şi extern, în limitele stabilite de Consiliu;
d) pregătesc şi asigură suportul tehnic şi logistic pentru organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor desfăşurate în sprijinul mediatorilor în limita mandatului;
e) pun la dispoziţia mijloacelor de informare în masă, a diferitelor instituţii, organizaţii sau a cetăţenilor, în mod oportun şi complet, informaţiile solicitate, în măsura în care acestea au fost aprobate de către Consiliu ca fiind publice;
f) răspund de realizarea şi actualizarea site-ului web al C.P.M.J. şi asigură informatizarea în condiţii optime a activităţii acestuia;
g) asigură activitatea de primire, depozitare, conservare, întreținere şi exploatare a materialelor, inventarului propriu şi a mijloacelor fixe;
h) răspund de materialele publicitare şi a publicaţiile proprii ale C.P.M.J, precum şi de distribuirea acestora;
i) răspund de întreținerea spațiului sediului C.P.M.J. şi a bunurilor din dotare, de buna funcţionare a instalaţiilor, întocmesc documentaţiile tehnice pentru executarea lucrărilor de reparaţii curente.
j) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de Lege, de Statutul profesiei de mediator sau hotărâte de Consiliu şi date în competența sa.

Art. 65

În exercitarea atribuţiilor sale, organele de conducere ale C.P.M.J. adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor care le compun, exprimat direct sau prin mandat scris.

Art. 66

Hotărârile organelor de conducere ale C.P.M.J. au caracter obligatoriu pentru mediatorii din cadrul C.P.M.J. și pot fi atacate, de către cei interesați, cu plângere la Consiliu, în termen de 15 zile de la publicare.

Art. 67

Organele de conducere ale C.P.M.J. apără şi promovează interesele mediatorilor în scopul prevenirii sau eliminării practicilor discriminatorii sau monopoliste în furnizarea serviciului de mediere.

Art. 68

Colaborează cu alte instituţii publice pentru punerea în practică în mod unitar a legislaţiei în domeniul medierii, cu scopul de a dezvolta o practică unitară a furnizării serviciilor de mediere.

Art. 69

(1) Atribuțiile Președintelui C.P.M.J.:

a) coordonează întreaga activitate executivă a C.P.M.J.;
b) supraveghează şi răspunde de ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului;
c) reprezintă interesele mediatorilor în relaţia cu autorităţile publice locale şi cu alte organisme de interes din raza judeţului respectiv, cu organele, organizațiile și instituțiile statului, cu orice persoană fizică şi/sau juridică din ţară şi din străinătate;
d) reprezintă C.P.M.J în relaţiile cu terţii în limitele mandatului conferit de Consiliu;
e) încheie convenții, acorduri și contracte în numele C.P.M.J. şi cu autorizarea Consiliului, semnează documentele precizate. Pentru a încheia acte de instrainare sau grevare, tranzactii sau compromisuri, pentru a se putea obliga prin cambie sau bilete la ordin, pentru a intenta actiuni în justitie, precum și pentru a încheia orice acte de dispozitie trebuie sa fie imputernicit în mod expres de către Consiliul de Mediere;
f) convoacă şi conduce şedinţele de lucru ale organelor de conducere ale C.P.M.J.;
g) ia măsuri privind organizarea și funcționarea C.P.M.J.;
h) propune membrilor Consiliului spre aprobare organigrama aparatului tehnic-administrativ propriu, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli;
i) colaborează cu vicepreședinții și reprezentantul de pe lângă Curtea de Apel, în toată activitatea sa;
j) prezintă Consiliului periodic (lunar, trimestrial, semestrial) un raport de activitate cu privire la activitatea depusă în cadrul C.P.M.J.;
k) răspunde de organizarea şi buna funcţionare a aparatului tehnic–administrativ al C.P.M.J.;
l) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Lege, Statutul profesiei, Hotărârile Consiliului şi ale C.P.M.J. date în competenţa sa.
(2) Președintele poate delega exercitarea unor atribuţii din competenţa sa şi poate încredinţa mandatul de reprezentare unuia sau ambilor vicepreşedinţi.
(3) În îndeplinirea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii.

Art. 70

Atribuţiile vicepreşedintilor sunt:

a) asigură coordonarea activităţii C.P.M.J., în lipsa preşedintelui;
b) conduce lucrările în şedinţele de lucru ale organelor de conducere ale C.P.M.J., în lipsa preşedintelui;
c) asigură reprezentarea C.P.M.J. în raport cu terţii, în lipsa preşedintelui;
d) coordonează activitatea aparatului tehnic administrativ, în lipsa preşedintelui sau ca urmare a unui mandat scris din partea acestuia;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Lege, Statutul profesiei și hotărârile Consiliului;
f) colaborează cu preşedintele, celalalt vicepreşedintele şi reprezentantul de pe lângă Curtea de Apel în toată activitatea sa.

Art. 71

(1) Organele de conducere al C.P.M.J. se întrunesc lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui.

(2) La şedinţele organelor de conducere a C.P.M.J. pot participa membrii din Consiliul, precum şi orice membru al C.P.M.J. cu drept de exercitare a profesiei. Mediatorii își pot manifesta dorinţa de a participa la ședința organelor de conducere al C.P.J.M., în baza unei cereri adresate preşedintelui C.P.M.J.

(3) Lucrările ședinței se consemnează în registrul de procese-verbale și se semnează de către organele de conducere a C.P.M.J. şi de către secretar. Registrul poate fi consultat de către mediatorii interesați și de către orice membru al Consiliului.

(4) Hotărârile organelor de conducere al C.P.M.J. se iau cu votul majorităţii simple.

Art. 72

(1) Organele de conducere a C.P.M.J. sunt alese pentru o perioadă de 4 ani;

(2) Mandatul preşedintelui și al vicepreşedintilor începe de la data semnării contractului de mandat si inceteaza în a 90-a zi de la predarea mandatului către următorii membri C.P.M.J;

(3) Predarea mandatului de preşedinte sau de vicepreşedinte se face pe bază de proces-verbal la care se anexează documentele privind bunurile mobile şi imobile şi arhivele predate, respectiv preluate în gestiune;

(4) Perioada de predare a documentelor gestionate de preşedinte şi de vicepreşedinti este de 15 zile calendaristice de la data alegerii în funcţie.
Art. 73

(1) Mandatul preşedintelui sau al vicepreşedintelui încetează în următoarele situaţii:

(a) prin renunţare scrisă;
(b) prin deces;
(c) prin încetarea calităţii de mediator;
(d) suspendarea din profesia de mediator;
(e) împlinirea/încetarea termenului din contractul de mandat;
(f) revocarea prin votul a 5 membri ai Consiliului in cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a atribuțiilor expres prevăzute în prezentul Statut și care fac obiectul contractului de mandat;
(g) schimbarea sediului profesional principal sau secundar în alt județ decât cel pe care îl reprezintă la nivel de C.P.M.J.;
(h) în caz de incapacitate.

(2) Încetarea mandatului de președinte sau vicepreședinte se constată prin hotărâre a Consiliului.

(3) În caz de încetare a mandatului, Consiliul va organiza noi alegeri în termen de maximum 30 de zile de la constatarea vacantării postului.

(4) În caz de numire de catre Consiliu a președintelui și vicepreședinților, ca organe de conducere a C.P.M.J., acesta organizează noi alegeri în termen de 1 an de zile de la numire.

(5) În caz de numire de catre Consiliu a reprezentantului Comisiei privind relaţia cu sistemul judiciar de pe lângă Curtea de Apel, C.P.M.J.-urile din raza Curții de Apel organizează noi alegeri în termen de 1 an de zile de la numirea acestora.

Art. 74

Membrii C.P.M.J. pot fi revocați în totalitate sau în parte de către Consiliu în cazul în care se constată încălcarea atribuțiilor legale sau neîndeplinirea cu rea-credință a atribuțiilor, obligațiilor stabilite în Contractul de mandat și în prezentul Statut.

Art. 75

Organele de conducere ale C.P.M.J. pentru activitatea depusă vor primi o indemnizaţie lunară stabilită fie de Consiliu, fie prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli al C.P.M.J. alocat de Consiliu, în funcţie de resursele financiare identificate la nivel judeţean.

Art. 76

Aparatul tehnic-administrativ constituit în cadrul C.P.M.J. este format din personal angajat prin contracte individuale de muncă, este organizat, funcţionează și are atribuţiile stabilite potrivit Legii, Statutului, hotărârilor Consiliului și deciziilor preşedintelui C.P.M.J.

Art. 76

C.P.M.J. îşi acoperă cheltuielile de organizare şi funcţionare din veniturile acordate de Consiliu, ca urmare a contribuțiilor virate privind:

a) taxele provenind din autorizarea mediatorilor;
b) donaţii, sponsorizări, finanţări şi alte surse de venit, dobândite în condiţiile Legii;
c) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;
d) sumele provenind din amenzile aplicate ca sancţiuni disciplinare;

Secțiunea 3: Reprezentantul ales al Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe lângă Curtea de Apel

Art. 77

Comisia privind relația cu sistemul judiciar de pe raza Curții de Apel este alcătuita din reprezentanți aleși la nivelul fiecărei Curți de Apel, ce duc la îndeplinire obligația de organizare a activității de mediere pe raza Curții de Apel și reprezinta mediatorii în relația cu sistemul judiciar, respectiv Curtea de Apel, tribunalele și toate judecătoriile din raza Curții de apel, parchetele de pe lângă Curtea de Apel, Tribunal și Judecătorii, inspectoratele de politie județene, jandarmeria, penitenciarele, serviciile de probațiune de pe lângă Tribunale.

Art. 78

În organizarea, conducerea, gestionarea activității sale, reprezentantul ales al Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe raza Curții de Apel are următoarele atribuții :

a) reprezinta mediatorii in relația cu sistemul judiciar;
b) propune strategii eficiente de comunicare cu sistemul judiciar și bune practici comune, strategii aprobate de Consiliu;
c) duc la indeplinire Hotărârile Consiliului;
d) implementează la nivelul Curților de Apel strategia Consiliului în sistemul judiciar;
e) colaborează cu organele de conducere ale C.P.M.J. pentru eficientizarea relației cu sistemul judiciar;
f) întocmeşte un plan de activitate privind acţiunile necesare îndeplinirii mandatului conferit;
g) informează Organele de conducere a C.P.M.J. şi Consiliul despre dificultăţile apărute în relaţie cu reprezentanţii sistemului judiciar;
h) prezintă un raport de activitate Consiliului (lunar, trimestrial, anual).
i) pentru a încheia acte de înstrăinare sau grevare, tranzacții sau compromisuri, pentru a se putea obliga prin cambii ori bilete la ordin pentru a intenta acțiuni în justiție, precum și a încheia orice acte de dispoziție, reprezentantul ales al Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe raza Curții de Apel trebuie să fie împuternicit în mod expres de catre Consiliu;
j) face propuneri dupa oconsultarea CPMJ-urilor, cu avizul CM organelor de conducere ale Curților de Apel in vederea aplicării unei practici unitare in materie de mediere la nivelul instantelor din raza Curții de Apel;
k) solicita și propune organelor de conducere ale Curților de Apel participarea la ședințele Comisiei de unificare a practicii judiciare organizate de Curțile de Apel, in cazul dezbaterii de subiecte in domeniul medierii.

Art. 79

(1) Reprezentantul ales al Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe raza Curții de Apel este ales pentru o perioadă de 4 ani;

(2) Mandatul reprezentantului ales al Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe raza Curții de Apel, începe de la data semnării contractului de mandat cu Consiliul, si inceteaza în a 90-a zi de la predarea mandatului către urmatorii membri ai Consiliului;

(3) Predarea mandatului se face pe bază de proces-verbal la care se anexează documentele privind arhivele predate, respectiv preluate în gestiune;

(4) Perioada de predare a documentelor gestionate este de 15 zile calendaristice, de la data alegerii în funcţie.

Art. 80

(1) Mandatul reprezentantului ales al Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe raza Curții de Apel încetează în următoarele situaţii:

(a) prin renunţare scrisă;
(b) prin deces;
(c) prin încetarea calităţii de mediator;
(d) suspendarea din profesia de mediator;
(e) împlinirea/încetarea termenului din contractul de mandat;
(f) revocarea prin votul a 5 membri ai Consiliului in cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a atribuțiilor expres prevazute în prezentul Statut și care fac obiectul contractului de mandat;
(g) schimbarea sediului profesional principal sau secundar în alt județ din altă circumscripție a Curții de Apel decât cea pe care o reprezintă;
(h) în caz de incapacitate.

(2) Încetarea mandatului de reprezentant ales al Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe raza Curții de Apel se constată prin hotărâre a Consiliului.

(3) În caz de încetare a mandatului, Consiliul va organiza noi alegeri în termen de maximum 30 de zile de la constatarea vacantării postului.

Art. 81

Reprezentantul ales al Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe raza Curții de Apel poate fi revocat de către Consiliu în cazul în care se constată încălcarea atribuțiilor legale sau neîndeplinirea cu rea-credință a atribuțiilor, obligațiilor stabilite în Contractul de mandat și in prezentul Statut.

Art. 82

Reprezentantul ales al Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe raza Curții de Apel pentru activitatea depusă va primi o indemnizaţie stabilită de Consiliu, în urma analizei financiar-contabile.

Secțiunea 4 - Adunarea Generala Anuala a Mediatorilor din județ

Art. 83

1) Adunarea generala anuală a mediatorilor din judeţ:

(a) Organele de conducere a C.P.M.J. organizează in fiecare an Adunarea generală anuală a mediatorilor din judeţ.
(b) La Adunarea generală anuală vor participa toţi mediatorii cu drept de exercitare a profesiei, adică înscrişi în Tabloul Mediatorilor din județul respectiv şi care nu se află în situaţii ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercițiu al profesiei.
(c) La Adunarea generală anuală a mediatorilor din judeţ se va prezenta raportul de activitate al organelor de conducere a C.P.M.J și a reprezentantului ales al Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe raza Curții de Apel.
(d) Adunarea generală anuală propune măsuri privind exercitarea activităţii organelor de conducere a C.P.M.J.
(e) Adunarea generală anuală propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii profesionale a mediatorilor;
(f) Adunarea Generală anuală propune strategii de dezvoltare şi promovare a profesiei de mediator la nivel local şi naţional;
(g) Adunarea Generala anuală deleagă reprezentanţii pentru Conferința Națională a Mediatorilor cu cel puțin 45 de zile înainte de organizarea conferinței anuale.

(2) Numărul de delegați al fiecărui C.P.M.J. se calculează după cum urmează: preşedintele C.P.M.J, cei doi vicepreşedinţi, reprezentantul ales al Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe raza Curții de Apel, plus un delegat pentru C.P.M.J care are până la 50 de mediatori; astfel vor fi desemnaţi câte un mediator autorizat delegat la fiecare 50 de mediatori din Corpul profesional.

(3) Alegerile pentru organele de conducere a C.P.M.J se organizează o dată la patru ani, în termen de 30 de zile de la alegerea membrilor Consiliului. Regulamentul și procedura de desfășurare a alegerilor se vor stabili prin hotărâre de către Consiliu.

Art. 84

(1) Adunarea generală anuală a mediatorilor din judeţ se stabilește în prima ședință din luna ianuarie a fiecărui an. Adunarea va fi organizată până cel târziu la finele lunii februarie.

(2) Convocarea se face de către organele de conducere al C.P.M.J., prin afişare pe site-ul propriu și la sediul său din județ, prin poștă electronică şi prin publicare într-un ziar local cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.

(3) Şedinţa Adunării generale anuale a mediatorilor din judeţ este condusă de președintele C.P.M.J. împreună cu 5 membri aleşi prin vot deschis dintre cei prezenţi, dintre care unul este desemnat secretar.

Art. 85

(1) Adunarea generală anuală a mediatorilor din judeţ este legal constituită cu participarea mediatorilor cu drept de exercitare a profesiei, adică a celor înscriși în Tabloul Mediatorilor din județul respectiv și care nu se află în situații ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercițiu al profesiei.

(2) Hotărârile Adunării generale anuale ale meditorilor din judeţ se iau cu votul majorității simple a membrilor prezenți, conform prezentului Statut.

(3) Participarea la Adunarea generală anuală a mediatorilor din judeţ se face personal.

(4) Mediatorul membru al C.P.M.J. nu poate delega exercitarea dreptului său de vot unui alt mediator.

(5) Hotărârile Adunărilor Generale anuale a mediatorilor din județe și raportul acestora de activitate pe anul precedent sunt transmise Consiliului in termen de 15 zile de la data desfășurării, cu cel puțin de 45 de zile înaintea desfășurării Conferinței Nationale a Mediatorilor.

Secţiunea 5 - Conferința Națională a Mediatorilor

Art. 86

(1) Conferința Națională a Mediatorilor se organizează anual de către Consiliu.

(2) La Conferința Națională a Mediatorilor participă organele de conducere ale Corpurilor Profesionale ale Mediatorilor din Județ și reprezentanții aleşi ai Comisiei privind relaţia cu sistemul judiciar de pe raza Curţiilor de Apel, precum şi persoanele delegate de mediatori la Adunarea generală anuală a mediatorilor din judeţ.

(3) La Conferința Națională a Mediatorilor, Consiliul va prezenta un raport privind activitatea desfășurată de acesta pe parcursul anului precedent precum și bugetul de venituri şi cheltuieli.

(4) Organele de conducere a C.P.M.J prezintă raportul anual de activitate, modul de gestionare a fondurilor alocate şi a cheltuielilor efectuate pentru îndeplinirea mandatului. Raportul va fi depus in scris anterior organizării Conferinței, cu cel puțin 45 de zile.

(5) Reprezentanţii aleşi ai Comisiei privind relaţia cu sistemul judiciar de pe raza Curţilor de Apel, prezintă raportul anual de activitate, modul de gestionare a fondurilor alocate şi a cheltuielilor efectuate pentru îndeplinirea mandatului. Raportul va fi depus in scris anterior organizării Conferinței, cu cel puțin 45 de zile.

(6) Conferința Națională a Mediatorilor propune masuri privind strategia de dezvoltare şi promovare a profesiei de mediator la nivel naţional pentru perioada următoare.

(7) Conferința Națională a Mediatorilor propune Consiliului măsuri pentru îmbunătăţirea activității profesionale a mediatorilor.

(8) O dată la 4 ani, Consiliul prezintă raportul de activitate pentru întreaga perioada a mandatului precum și bugetul de venituri și cheltuieli.

Art. 87

(1) Data desfăşurării Conferinței Naționale a Mediatorilor se stabilește de către Consiliu în prima ședință din luna martie a fiecărui an.

(2) Convocarea se face de către Consiliu prin afişare pe site-ul propriu și prin poștă electronică cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.

(3) Şedinţa Conferinței Naționale a Mediatorilor este condusă de Președintele Consiliului.

Art. 88

(1) Conferința Națională a Mediatorilor este legal constituită cu participarea delegaților prezenți.

(2) Participarea la Conferința Națională a Mediatorilor se face personal.

Secţiunea 6 - Alegerea membrilor Consiliului de Mediere, a organelor de conducere a Corpului Profesional al Mediatorilor Autorizați din Judeţ (C.P.M.J.) şi a reprezentanţilor Comisiei privind relaţia cu sistemul judiciar de pe raza Curţilor de Apel

Art. 89

Consiliul de Mediere este format din 9 membri titulari şi 3 membri supleanți, aleşi prin vot direct şi secret de mediatorii autorizaţi cu drept de vot, înscrişi în Tabloul mediatorilor.

Art. 90

Organele de conducere a C.P.M.J sunt: președintele şi doi vicepreşedinţi. La nivel judeţean îşi desfăşoară activitatea şi reprezentantul Comisiei privind relaţia cu sistemul judiciar de pe raza Curţii de Apel. Organele de conducere a C.P.M.J, precum şi reprezentantul Comisiei privind relaţia cu sistemul judiciar de pe raza Curții de Apel, sunt aleşi de mediatori prin vot direct şi secret.

Art. 91

Pot fi aleşi în calitate de membri ai Consiliului, persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt mediatori autorizați cu drept de vot, înscrişi in Tabloul mediatorilor la sectiunea „activi” și fac dovada că sunt înregistrați la organele fiscale cu forma de exercitare a profesiei de mediator;
b) nu sunt suspendaţi şi nu au fost sancţionaţi disciplinar printr-o hotărâre rămasă definitivă;
c) dispun de cunoştinţe teoretice suplimentare formării iniţiale, însumând minimum 80 de ore de cursuri de formare în domeniul rezolvării conflictelor, acoperind disciplinele din standardul de formare iniţială a mediatorului, dintre care cel puţin 40 de ore de formare în mediere;
d) au o experiență practică de minimum 7 ani, conform datelor înscrise în Tabloul mediatorilor şi un număr de minim 20 de medieri;
e) au achitată la zi taxa profesională.

Art. 92

Pot fi aleşi în calitate de membri ai Organelor de conducere a C.P.M.J şi de Reprezentant al Comisiei privind relaţia cu sistemul judiciar de pe raza Curților de Apel, persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt mediatori autorizați cu drept de vot, înscrişi in Tabloul mediatorilor la sectiunea „activi” și fac dovada ca sunt înregistrați la organele fiscale cu forma de exercitare a profesiei de mediator;
b) nu sunt suspendaţi şi nu au fost sancţionaţi printr-o hotărâre rămasă definitivă;
c) dispun de cunoştinţe teoretice suplimentare formării iniţiale, însumând minimum 40 de ore de cursuri de formare în domeniul rezolvării conflictelor, acoperind disciplinele din standardul de formare iniţială a mediatorului, dintre care cel puţin 20 de ore de formare în mediere;
d) au o experiență practică de minimum 3 ani, conform datelor înscrise în Tabloul mediatorilor şi un număr de minim 10 de medieri;
e) au achitată la zi taxa profesională.

Art. 93

Mandatul membrilor Consiliului, al Organelor de conducere a C.P.M.J şi al Reprezentanţilor Comisiei privind relaţia cu sistemul judiciar de pe raza Curţilor de Apel este de 4 ani.

Art. 94

(1) Regulamentul și procedura de desfășurare a alegerilor membrilor Consiliului şi a Organelor de conducere a C.P.M.J, precum şi a Reprezentanţilor Comisiei privind relaţia cu sistemul judiciar de pe raza Curţilor de Apel, se vor stabili prin hotărâre de către Consiliu.

(2) Alegerile pentru organele de conducere a C.P.M.J şi a reprezentanţilor Comisiei privind relaţia cu sistemul judiciar, de pe raza Curţilor de Apel se organizează o dată la patru ani, în termen de 30 de zile de la alegerea membrilor Consiliului.

Secţiunea 7 - Atribuţiile Președintelui şi a Vicepreședintelui Consiliului de Mediere.

Art. 95

Atribuțiile Președintelui sunt:

(1) activitatea executivă a Consiliului este coordonată de un preşedinte şi un vicepreşedinte.

(2) președintele coordonează întreaga activitate a Consiliului.

(3) reprezintă Consiliul în relaţiile cu terţii, persoane fizice şi juridice din ţară şi in străinătate.

(4) președintele convoacă şi conduce şedinţele Comisiei Permanente şi a Consiliului;

(5) în exercitarea funcţiei sale, preşedintele emite decizii;

(6) supraveghează şi răspunde de ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului;

(7) încheie convenții, acorduri şi contracte în numele Consiliului, cu autorizarea prealabilă a acestuia;

(8) semnează actele Consiliului şi ale Comisiei permanente;

(9) răspunde de organizarea şi buna funcţionare a secretariatului tehnic;

(10) este ordonator de credite;

(11) propune membrilor Consiliului spre aprobare organigrama secretariatului tehnic;

(12) colaborează cu vicepreşedintele în toată activitatea sa;

(13) prezintă Consiliului periodic un raport de activitate şi informează Consiliul cu privire la activitatea instituţiei şi a Comisiei permanente desfăşurată între şedinţele acestuia;

(14) coordonează şi supravegheză activitatea în teritoriu a organelor de conducere a C.P.M.J şi a reprezentanţilor Comisiei privind relaţia cu sistemul judiciar de pe lângă Curtea de Apel;

(15) prezintă Conferinței Naționale a Mediatorilor, raportul de activitate anual, raportul anual privind bugetul de venituri şi cheltuieli a Consiliului;

(16) prezintă Conferinței Naționale a Mediatorilor, o dată la patru ani, raportul de activitate și raportul financiar privind întreaga perioada a mandatului;

(17) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Lege, prezentul Statut, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului şi de hotărârile Consiliului.

Art. 96

Atribuţiile vicepreşedintelui sunt:

a) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului;

b) asigură coordonarea activităţii Consiliului, în lipsa preşedintelui;

c) conduce lucrările în şedinţele Consiliului şi în şedinţele Comisiei permanente, în lipsa preşedintelui;

d) asigură reprezentarea Consiliului în raport cu terţii, în lipsa preşedintelui;

e) coordonează activitatea secretariatului tehnic, în lipsa preşedintelui sau ca urmare a unui mandat scris din partea preşedintelui;

f) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Lege, prezentul Statut, de Regulamenul de Organizare şi funcţionare al Consiliului de mediere şi de hotărârile Consiliului;
g) colaborează cu preşedintele în toată activitatea sa.

Art. 97

(1) Președintele poate delega exercitarea unor atribuţii din competenţa sa şi poate încredinţa mandatul de reprezentare vicepreşedintelui ori altor persoane din cadrul Consiliului, în condiţiile legii.

(2) Vicepreşedintele este înlocuitorul de drept al preşedintelui. Dacă preşedintele şi vicepreşedintele sunt în imposibilitate temporară de a-şi exercita funcţiile, Consiliul poate delega unul dintre membrii săi pentru a îndeplini, parţial sau în totalitate, atribuţiile preşedintelui.

(3) Mandatul preşedintelui sau al vicepreşedintelui începe de la data semnării procesului-verbal de predare-preluare a gestiunii Consiliului, întocmit de preşedintele sau de vicepreşedintele care predă mandatul, după caz.

(4) Predarea mandatului de preşedinte sau de vicepreşedinte se face pe bază de proces-verbal la care se anexează documentele privind bunurile mobile şi imobile, situaţia financiară a conturilor bancare şi arhivele predate, respectiv preluate în gestiune.

(5) Perioada de predare a documentelor gestionate de preşedinte şi de vicepreşedinte este de 15 zile calendaristice, de la data alegerii în funcţie.

Art. 98

(1) Mandatul preşedintelui sau al vicepreşedintelui încetează în următoarele situaţii:

a) prin renunţare scrisă;
b) prin deces;
c) prin încetarea calităţii de membru al Consiliului;
d) absenţa nemotivată pe o perioadă mai mare de 3 luni consecutiv;
e) la împlinirea termenului mandatului;
f) prin revocare, cu votul a minimum 5 membri ai Consiliului.

(2) Încetarea mandatului de preşedinte sau vicepreşedinte se constată prin hotărâre a Consiliului.

(3) În caz de încetare a mandatului, Consiliul va organiza noi alegeri în termen de maximum 30 de zile de la constatarea vacantării postului.

Secțiunea 8 - Analiza financiara

Art. 99

Analiza financiara se realizează anual prin audit statutar. Prin audit statutar se înţelege examinarea efectuata de un profesionist contabil competent și independent (persoana fizica sau o persoana juridica) asupra situaţiilor financiare a Consiliului în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare și complete a poziției și situației financiare precum și a rezultatelor (performanțelor) obținute de acesta. Auditul statutar se va efectua de auditori statutari care examinează (verifică) și certifică în totalitatea lor situațiile financiare, potrivit normelor de audit, inclusiv activități și operații specifice Consiliului, in virtutea dispozițiilor legale aplicabile.

Art. 100

Auditorul financiar îşi va desfășura activitatea pe baza de contract, atribuit prin selecția de oferte, în urma publicării prealabile a unui anunț de participare pe site-ul Consiliului.

Art. 101

Obiectivele şi scopul auditului statutar:

a) obiectivul general al auditului financiar este acela de a furniza asigurarea, că situațiile financiare (bilanț, cont de profit și pierdere și celelalte componente ale situațiilor financiare, în funcție de referențialul contabil aplicabil) examinate sunt complete și întocmite cu acuratețe, iar operațiile, financiare, economice s-au efectuat în conformitate cu legile și reglementările relevante in vigoare;
b) scopul examinării: exprimarea unei opinii motivate cu privire la imaginea fidelă, clară și completă a poziției financiare (patrimoniului), a situației financiare și a rezultatelor obținute de Consiliu;
c) verificarea acurateții declarațiilor financiare;
d) identificarea unor posibile fraude;
e) respectarea de către Consiliul a obligaţiilor sale legale;
f) elaborarea unui plan de măsuri şi recomandări pe baza rezultatului raportului de audit financiar şi a activităţii desfăşurate.

Mediatori recomandați

în funcție de domeniul de expertiză

mediator
Mediator recomandat
mediator
Mediator recomandat
mediator  Bara Elena
Mediator recomandat
FORMULAR DE CONTACT
*
*
*
*
*

Penru o solutionare cat mai rapida a problemei dumneavoastra, va rugam sa alegeti cu atentie subiectul mesajului

Daca sunteti in cautarea unui mediator alageti Caut un mediator. Spuneti-ne problema cu care va confruntati, iar noi va vom recomanda unul dintre specialistii nostri parteneri.

Alegeti Reclama un mediator atunci cand ati avut o experienta neplacuta cu un mediator pe care l-ati contactat prin platforma noastra. Solutionarea reclamatiei poate duce la stergerea acestuia de pe aceasta platforma.

Daca doriti sa actualizati datele de contact sau profilul de mediator, alegeti Actualizeaza date mediator

Daca ati depistat o problema pe site sau aveti o recomandare pentru noi, o puteti face folosind optiunea Recomandare cu privire la site


Ne straduim sa solutionam in cel mai scurt timp posibil, problema semnalata.