www.mediator-bucuresti-mediere.ro este o platforma ce isi propune sa sustina activ procesul de mediere din Romania, printr-o informare corecta si completa a persoanelor aflate in conflict, cat si a celorlalte persoane interesate de acest domeniu.

Platforma este un instrument ce reuneste profesioniti din domeniul medierii, din Bucuresti.

Statutul profesiei de mediator - Pregătirea profesională a mediatorilor

CAPITOLUL VII - Pregătirea profesională a mediatorilor

Secţiunea 1 - Reglementare generală

Art. 37

(1) Formarea profesională a mediatorilor se asigură prin cursuri de formare profesională organizate de către Institutul de Formare al Consiliului de Mediere, furnizorii de formare autorizați în domeniul medierii şi de către instituţiile de învățământ superior acreditate ale căror programe sunt autorizate de Consiliu.

(2) Cursurile şi programele de formare profesională a mediatorilor vor fi autorizate de către Consiliu cu respectarea standardelor de formare profesională în domeniu, elaborate de către acesta.

(3) Structura cursului de formare profesională este întocmită conform prevederilor Standardului de formare al mediatorului, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adulților.

(4) Consiliul emite documentele care atestă competenţa profesională a mediatorilor.

Art. 38

(1) Instituţiile şi celelalte persoane juridice care desfăşoară, conform art. 9 din Lege, programe de formare profesională a mediatorilor se înscriu de către Consiliu pe o listă, care este pusă la dispoziţia celor interesaţi la sediul său, al instanţelor judecătoreşti şi al autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi la sediul Ministerului Justiţiei, pe pagina de internet a acestuia și pe pagina C.P.M.J.

(2) Consiliul are dreptul să verifice modul de organizare şi desfăşurare a cursurilor şi de aplicare a standardelor de formare iniţială şi continuă şi poate solicita, dacă este cazul, retragerea autorizaţiei, potrivit standardelor de formare în domeniul medierii şi procedurilor elaborate de către Consiliu.

(3) Retragerea autorizaţiei, a autorizatii în cazul programelor masterale, ori expirarea perioadei pentru care a fost acordată atrage radierea de pe lista prevăzută la alin.(1).

(4) Ambele tipuri de formare sunt asigurate de formatori autorizaţi pentru pregătirea adulţilor şi atestaţi de Consiliu, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi procedurii emise de Consiliu.

Art. 39

(1) Formarea profesională a mediatorilor are ca principale obiective:

a) dobândirea de cunoştinţe teoretice în domeniul conflictelor, al soluţionării alternative a disputelor şi în special al medierii;
b) dezvoltarea de abilităţi practice în mediere;
c) cunoaşterea cadrului de reglementare în domeniul medierii;
d) asigurarea accesului şi menţinerea în profesia de mediator.

(2) Formarea profesională a mediatorilor se realizează pe baza unor programe de formare iniţială şi continuă, întocmite pe baza criteriilor cuprinse în Standardul de formare iniţială în domeniul medierii şi în Standardul de formare continua al mediatorilor, elaborate de Consiliu.

(3) Revizuirea programelor de formare este obligatorie în maximum 6 luni după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor modificări ale standardului de formare.

(4) Toate programele de formare a mediatorilor respectă principiile formării adulţilor şi au o structuri care cuprinde maximum 30% pregătire teoretică şi minimum 70% pregătire practică.

Secţiunea 2 - Formarea inițială

Art. 40

(1) Formarea iniţială este cea care asigură posibilitatea de a deveni mediator, după susţinere examenului de absolvire a programei parcurse de furnizorul de formare, în condiţiile stabilite de Consiliu. Examenul se va susține cu subiecte de examen unice, potrivit metodologiei Standardului de formare inițială a mediatorului.

(2) Standardul de formare iniţială în domeniul medierii stabileşte criteriile minime pentru realizarea programelor în ceea ce priveşte:

a) structura pe arii tematice;
b) calificarea şi experienţa formatorilor;
c) durata minimă a cursurilor pentru fiecare arie tematică
d) condiţiile logistice minime ce trebuie asigurate de furnizorul de formare sau instituţia de învăţământ superior pe durata formării.

Secţiunea 3 - Formarea continuă

Art. 41

Orice mediator este obligat sa urmeze formarea profesională continuă, conform dispoziţiilor legii şi ale prezentului Statut. În urma participării la formarea continuă în modalităţile stabilite de Consiliu, mediatorul obţine puncte profesionale, potrivit punctajului acordat fiecărei activităţi prin hotărâre a Consiliului, cu ocazia avizării acesteia la solicitarea furnizorului.

Art. 42

(1) După data autorizării, în primul an de activitate, mediatorul parcurge prima etapa de pregătire profesională continuă, care se finalizează cu o evaluare efectuată de către mediatorul îndrumător în baza referatului de evaluare.

(2) C.P.M.J. întocmește registrul județean al mediatorilor aflați în prima etapa de pregătire profesională continuă, ce se actualizează permanent, urmărește și coordonează modalitatea de pregătire profesională a mediatorului. Mediatorii înregistrați în registru vor fi înscrişi în Tabloul Mediatorilor la rubrica „pregătire profesională” cu mențiunea „formare continuă obligatorie”.

(3) În timpul primei etape de pregătire profesională continuă, mediatorul va face obligatoriu dovada participării la cursuri de pregătire profesională continuă, acumulând minim 20 de puncte profesionale și la minim 7 co-medieri în care participă în calitate de co-mediator alături de unul sau mai mulți mediatori pe care acesta ii alege, dintre mediatorii îndrumători care au o vechime în profesie de cel puțin 3 ani și minim 25 de medieri efectuate. C.P.M.J. întocmește lista cu mediatorii care doresc sa desfășoare activitatea de îndrumător.

(4) Mediatorul îndrumător va putea face referatul de evaluare numai în urma parcurgerii a minim 3 co-medieri cu mediatorul aflat în prima etapa de pregătire profesională continuă.

(5) Mediatorul îndrumător are obligația de a coordona activitatea mediatorului aflat în prima etapa de pregătire profesională continuă pe toată perioada acesteia.

(6) Mediatorul în prima etapa de pregătire profesională continuă participă la cursuri autorizate de pregătire profesională în vederea extinderii și aprofundării noțiunilor teoretice și practice dobândite în cadrul cursului de bază pentru formarea inițială a mediatorilor.

(7) La finalul primei etape de pregătire profesionala continuă, mediatorul trebuie sa prezinte:

a) copie după autorizația de mediator obținută în condițiile alin.1;
b) dovada participării la cursurile de pregătire profesională continuă conform alin. 4, în cuantum de minim 20 de puncte profesionale;
c) dovada participării la un număr minim de 7 co-medieri;
d) adeverință emisă de C.P.M.J. în raza căruia are sediul profesional principal, din care să rezulte că are drept de exercitare a profesiei;
e) referatul de evaluare efectuat de către mediatorul îndrumător.

(8) În situația în care condițiile de la punctul 7 lit. b) și c) sunt îndeplinite mai devreme de 1 an, prima etapa de pregătire profesională continuă se poate reduce corespunzător perioadei parcurse;

(9) În situația în care condițiile de la punctul 7 lit. b) și c) nu sunt îndeplinite la expirarea termenului de 1 an de la data autorizării, încheierea primei etape de pregătire profesională se poate prelungi cu cel mult încă un an de zile.

(10) Dosarul conținând documentele prevazute la punctul 7 lit. a-d va fi depus la CPMJ în raza căruia mediatorul își are sediul principal de activitate. CPMJ va înainta în termen de 15 zile Consiliului de Mediere dosarul însoțit de un referat în care se verifica îndeplinirea condițiilor prevazute la punctul 8.

(11) Consiliul în termen de 45 de zile, constată prin hotărâre îndeplinirea condițiilor de finalizare a primei etape de pregătire profesională continuă și actualizează Tabloul Mediatorilor. Hotărârea este comunicata C.P.M.J. în vederea efectuării mențiunii în registrul județean al mediatorilor aflați în prima etapa de pregătire profesională continuă.

(12) Mediatorul autorizat care vrea să beneficieze de situația prevazuta la punctul (9) poate formula o cerere prin care sa solicite Consiliului de Mediere reducerea termenului etapei pregătirii profesionale continue. Cererea este însoțită de documentele prevazute la punctul 7. Procedura de primire și soluționare a cererii este cea prevazuta punctele 11 și 12.

(13) Mediatorul autorizat care vrea să beneficieze de situația prevazuta la punctul (10) poate formula o cerere prin care sa solicite Consiliului extinderea perioadei cu cel mult un de zile. Cererea este depusa la C.P.M.J. în raza căruia mediatorul își are sediul principal de activitate, care o înaintează în termen de 15 zile Consiliului. În termen de 45 de zile, Consiliul aproba prin hotărâre extinderea perioadei conform cererii. Hotărârea este comunicata C.P.M.J. în vederea efectuării mențiunii în registrul județean al mediatorilor aflați în prima etapa de pregătire profesională continuă.

Art. 43

Se înființează Institutul de Formare al Consiliului de Mediere care are drept scop formarea profesională continuă a mediatorilor potrivit metodologiei standardului de formare continua. Institutul funcționează potrivit regulamentului de organizare și funcționare propriu și este condus de Consiliu.

Art. 44

(1) După parcurgerea primei etape de formare continuă, mediatorul trebuie să acumuleze un număr anual de minimum 20 de puncte profesionale prin cursuri de perfecţionare sau specializare organizate de Institutul de Formare al Consiliului de Mediere sau de furnizori autorizaţi de Consiliu, pentru dezvoltarea competenţelor profesionale necesare exercitării profesiei de mediator.

(2) Punctajul anual de formare continuă se poate obţine şi prin participarea mediatorului ca auditor la conferințe, seminarii, sesiuni informative, ateliere de lucru şi pentru participarea în calitate de lector la acestea, precum şi pentru participarea mediatorului în calitate de realizator sau invitat la emisiuni radio/tv cu tematica despre mediere de minimum jumătate de oră, pentru redactarea de articole de specialitate publicate în reviste, ziare, site-uri în domeniul medierii sau juridic, pentru cărţi publicate de către mediatori, la propunerea comisiei pentru formare profesională, pentru care Consiliul acordă puncte profesionale.

Secţiunea 4 - Autorizarea furnizorilor de formare a mediatorilor

Art. 45

(1) Formarea profesională a mediatorilor se realizează prin:

a) cursuri organizate de furnizori de formare autorizaţi de Consiliu, conform Legii, cu modificările şi completările ulterioare;
b) programe postuniversitare de nivel master acreditate, desfăşurate de instituţii de învăţământ superior, autorizate în prealabil de Consiliu.

(2) Programele de formare în domeniul medierii, precum şi programele postuniversitare de nivel master în domeniul medierii se întocmesc pe baza criteriilor cuprinse în standardele de formare elaborate de Consiliu şi se autorizeaza în prealabil de către acesta.

(3) În vederea autorizării, furnizorul de formare depune la Consiliu o cerere însoţită de documentele solicitate conform procedurii de autorizare, în două exemplare, între care cel puțin:

a) certificatul de înregistrare fiscală - fotocopie;
b) programul de formare propus;
c) lista formatorilor propuşi;
d) curriculum vitae al fiecărui formator, însoţit de fotocopii ale documentelor care atestă pregătirea şi experienţa în conformitate cu criteriile stabilite de standardul de formare în domeniul medierii;
e) dovada că în obiectul de activitate este inclusă formarea în domeniul medierii.

(4) În termen de 45 de zile de la data la care a fost înregistrată, cererea de autorizare a programului de formare, însoțită de toate documentele solicitate conform alin. (3), este analizatã de Comisia permanenta, care formulează o propunere pe baza căreia Consiliul adoptă o hotărâre de aprobare sau de respingere.

(5) Autorizaţia este emisă de Consiliu în maximum 30 de zile de la data adoptării hotărârii de aprobare a autorizării şi este valabilă pana la data revocării ei de către Consiliu.

(6) Comunicarea hotărârii Consiliului se face în scris, cu confirmarea primirii.

(7) Un exemplar al documentelor depuse spre autorizare se returnează petentului, iar pe fiecare pagină se înscrie menţiunea «Autorizat de Consiliul de Mediere, astăzi.......».

(8) Autorizaţia emisă de Consiliu pentru fiecare program de formare se eliberează pe bază de semnătură reprezentantului legal sau unui împuternicit al acestuia, după ce se face dovada achitării taxei de autorizare a programului de formare, în cuantumul stabilit prin hotărâre a Consiliului.

(9) Sub sancţiunea anulării autorizaţiei, furnizorul de formare este obligat să anunţe Consiliul în maximum 15 zile cu privire la orice modificări ale datelor înscrise în certificatul de înregistrare fiscală, orice modificare ulterioară autorizării adusă în programul de formare şi în lista formatorilor propuşi pentru derularea programului de formare, prevazute la pct. 3 lit. a, b și c.

Mediatori recomandați

în funcție de domeniul de expertiză

mediator
Mediator recomandat
mediator
Mediator recomandat
mediator  Bara Elena
Mediator recomandat
FORMULAR DE CONTACT
*
*
*
*
*

Penru o solutionare cat mai rapida a problemei dumneavoastra, va rugam sa alegeti cu atentie subiectul mesajului

Daca sunteti in cautarea unui mediator alageti Caut un mediator. Spuneti-ne problema cu care va confruntati, iar noi va vom recomanda unul dintre specialistii nostri parteneri.

Alegeti Reclama un mediator atunci cand ati avut o experienta neplacuta cu un mediator pe care l-ati contactat prin platforma noastra. Solutionarea reclamatiei poate duce la stergerea acestuia de pe aceasta platforma.

Daca doriti sa actualizati datele de contact sau profilul de mediator, alegeti Actualizeaza date mediator

Daca ati depistat o problema pe site sau aveti o recomandare pentru noi, o puteti face folosind optiunea Recomandare cu privire la site


Ne straduim sa solutionam in cel mai scurt timp posibil, problema semnalata.