www.mediator-bucuresti-mediere.ro este o platforma ce isi propune sa sustina activ procesul de mediere din Romania, printr-o informare corecta si completa a persoanelor aflate in conflict, cat si a celorlalte persoane interesate de acest domeniu.

Platforma este un instrument ce reuneste profesioniti din domeniul medierii, din Bucuresti.

Statutul profesiei de mediator - Răspunderea disciplinară civilă, penală, materială

CAPITOLUL VI - Răspunderea disciplinară civilă, penală, materială

Art. 30

(1) Consiliul ia măsuri pentru protecţia onoarei şi a prestigiului profesiei, verificarea respectării legalităţii, a Codul de etică şi deontologie profesională, a prezentului Statut, a hotărârilor şi deciziilor obligatorii ale organelor de conducere ale corpului profesional în colaborare cu entitățile judeţene ale acestuia şi aplică normele privind răspunderea disciplinară a mediatorilor.

(2) Fapta săvârşită de mediator cu vinovăţie, prin care încalcă dispoziţiile actele normative de la alin. (1), constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit Legii şi prezentului Statut.

Art. 31

(1) Răspunderea disciplinară a mediatorilor intervine pentru următoarele abateri, astfel:

a) încălcarea obligaţiei de confidenţialitate, imparţialitate şi neutralitate se sancţionează conform dispoziţiilor art. 39, alin.1, lit b, c sau d din Lege;
b) refuzul de a răspunde cererilor formulate de autorităţile judiciare, în cazurile prevăzute de Lege se sancţionează conform art. 39 alin1 lit.b) sau c) din Lege;
c) refuzul de a restitui înscrisurile încredinţate de părţile aflate în conflict se sancţionează conform dispoziţiilor art. 39 alin. 1 lit. b) sau c) din Lege;
d) reprezentarea sau asistarea uneia dintre părţi într-o procedură judiciară ori arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii se sancţionează conform art. 39 alin.1 lit. c) sau d) din Lege;
e) săvârşirea altor fapte care aduc atingere probităţii profesionale.

(2) Constituie abatere disciplinară săvârşirea următoarelor fapte care aduc atingere probităţii profesionale:

a) nerespectarea de către mediator a prevederilor Codului de etică şi deontologie profesională al mediatorilor, Legii, Statutului profesiei, Hotărârilor Consiliului de mediere, potrivit art. 29 pct.1 din prezentul Statut, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. a), b), c) sau d) din Lege, respectiv observație scrisă sau amendă de la 50 de lei la 500 de lei, suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz;
b) nerespectarea de către mediator a obligaţiei, prevăzută la art. 29 pct. (2), de a informa părţile şi de a da orice explicaţii lămuritoare cu privire la activitatea de mediere, procedura de mediere, scopul, limitele şi efectele medierii, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. b) sau c) din Lege, respectiv amendă de la 50 la 500 de lei sau suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni, după caz;
c) nerespectarea de către mediator a obligaţiei, prevăzută la art. 29 pct. (3), de desfăşurare a activităţii de mediere cu respectarea libertăţii, demnităţii şi vieţii private a părţilor, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz;
d) nerespectarea de către mediator a obligaţiei, prevăzută la art. 29 pct. (6), de a conduce procesul de mediere în mod nepărtinitor, cu asigurarea unui permanent echilibru între părţi, cu respectarea principiului neutralităţii şi imparţialităţii, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz;
e) nerespectarea de către mediator a obligaţiei, prevăzută la art. 29 pct. (15) lit. a), de a refuza preluarea unui caz dacă a luat cunoştinţă de orice împrejurare care l-ar împiedica să fie neutru şi imparţial, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz;
f) nerespectarea de către mediator a obligaţiei, prevăzută la art. 29 pct. (15) lit. b), de a refuza preluarea unui caz dacă drepturile în discuţie nu pot face obiectul medierii potrivit art. 2 din Lege, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută de art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz;
g) nerespectarea de către mediator a obligaţiei, prevăzută la art. 29 pct. (15) lit. c), de a refuza preluarea unui caz dacă a reprezentat sau a asistat vreuna dintre părţi într-o procedură judiciară ori arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz;
h) nerespectarea de către mediator a obligaţiei, prevăzută la art. 29 pct. (15) lit. d), de a refuza preluarea unui caz dacă are calitatea de martor cu privire la faptele şi împrejurările pe care le-a cunoscut înainte de a fi devenit mediator în acel caz şi în toate cazurile după ce a fost audiat ca martor în cauza supusă medierii, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz;
i) nerespectarea de către mediator a obligaţiei, prevăzută la art. 29 pct. (15) lit. e), de a refuza preluarea unui caz dacă a acordat anterior uneia dintre părţi sau ambelor părţi consultanţă de specialitate în cauza supusă medierii, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz;
j) nerespectarea obligaţiei, prevăzută la art. 29 pct. (17), de a sesiza autoritatea competentă dacă în cursul medierii ia cunoştinţă de existenţa unor fapte care pun în pericol creşterea sau dezvoltarea normală a copilului într-un conflict de familie, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz;
k) nerespectarea de către mediator a obligaţiei, prevăzută la art. 29 pct. (18), de a restitui onorariul, în tot sau în parte, după caz dacă pe parcursul desfăşurării procedurii de mediere decide închiderea procedurii de mediere pentru de situaţii de natură să afecteze scopul medierii, neutralitatea sau imparţialitatea mediatorului, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. b) sau c) din Lege, respectiv amendă de la 50 de lei la 500 de lei sau suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni, după caz;
l) nerespectarea de către mediator a obligaţiei, prevăzută la art. 29 pct. (19), de a transmite instanţei de judecată sau organelor de urmărire penală rezultatul procedurii de mediere, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. b) sau c) din Lege, respectiv amendă de la 50 de lei la 500 de lei sau suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni, după caz;
m) nerespectarea de către mediator a obligaţiei privind regulile de publicitate, prevăzută la art. 29 pct. (21), pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observaţie scrisă sau amendă de la 50 de lei la 500 de lei, după caz;
m) nerespectarea de către mediator a obligaţiei de a comunica orice modificare a condiţiilor şi informaţiilor care face necesară actualizarea menţiunilor din Tabloul mediatorilor, inclusiv cazurile de incompatibilitate, prevăzută la art. 29 pct. (22), în termen de 3 zile, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observaţie scrisă sau amendă de la 50 de lei la 500 de lei, după caz;
n) nerespectarea de către mediator a obligaţiei de a achita taxa profesională până la 31 decembrie a anului fiscal pentru care această taxă se datorează, prevăzută de art. 29 pct. (23), pentru care se aplică sancţiunea prevăzută de art. 39, alin. (1) lit. c) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni, după caz;
o) nerespectarea de către mediator a obligaţiei de a urma prima etapă de pregătire profesională continuă, iar după finalizarea acesteia, de a-şi îmbunătăţi permanent cunoştinţele teoretice şi tehnicile de mediere, prin formare continuă, în condiţiile stabilite de prezentul Statut, prevăzută de art. 29 pct.(30), se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39, alin. (1) lit. c) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni, după caz;
p) nerespectarea de către mediator a obligaţiei de a se înregistra fiscal cu forma de exercitare avizată de Consiliu şi de a emite documente fiscale pentru plata onorariului sau a altor cheltuieli ocazionate de derularea contractului de mediere, în care să se specifice forma de exercitare a profesiei de mediator, conform Legii, prevăzută de art. 29 pct. (24), pentru care se aplică una dintre sancţiunile prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. a), b), c) sau d) din Lege, respectiv observaţie scrisă, amendă de la 50 de lei la 500 de lei, suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator.
r) nerespectarea obligaţiei prevăzută de art. 29 pct. (25), de a nu începe procedura de mediere decât după încheierea contractului de mediere, în formă scrisă şi cu prevederile stipulate în Lege, se sancţionează conform prevederilor art 39, alin. 1 lit c) respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de o lună la sase luni;
s) nerespectarea obligaţiei de a nu desfăşura activitate de mediere cât timp este suspendat din profesie, prevăzută de art. 29 pct. (32), se sancţionează conform prevederilor art 39 alin.1 lit b), c), d) din Lege respectiv amendă de la 50 de lei la 500 de lei sau încetarea calităţii de mediator;
t) nerespectarea obligaţiei de a apăra interesele şi imaginea profesiei de mediator, de a se abţine de la orice atitudini potrivnice de natură să lezeze imaginea profesiei sau a unui alt coleg mediator, prevăzută de art. 29 pct. (34), se sancţionează conform art. 39 alin. 1 lit a), b), c) și d) din Lege, respectiv observaţie scrisă sau amendă de la 50 de lei la 500 de lei, suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz;
u) nerespectarea obligaţiei de a se abţine, chiar şi în afara exercitării profesiei, de la orice acţiuni contrare impartialităţii, independenţei şi onoarei profesiei, susceptibile să aducă ştirbirea reputaţiei, demnităţii şi probităţii profesionale, prevăzută de art. 29 pct. (35), se sancţionează conform art. 30 alin.1 lit a), b), c) si d), respectiv observaţie scrisă sau amendă de la 50 de lei la 500 de lei, suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz;
v) nerespectarea obligației prevazute la art. 29 pct. (36) în prezentul Statut, se sancţionează conform art. 39 alin. 1 lit. a), b), c) și d) din Lege, respectiv observație scrisa, amenda de la 50 de lei la 500 de lei, suspendarea din calitatea de mediator pe o durata de la 1 luna la 6 luni sau încetarea din calitatea de mediator, după caz.

(2) Sancţiunile disciplinare se aplică în raport cu gravitatea abaterii şi constau în:

a) observaţie scrisă;
b) amendă de la 50 de lei (RON) la 500 de lei (RON);
c) suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni;
d) încetarea calităţii de mediator.

(3) Amenda se aplică pentru numai faptele considerate abateri prevăzute în lege.

(4) Limitele amenzii prevăzute la alin. (2) lit. b) se actualizează periodic de către Consiliu, în funcţie de rata inflaţiei, după consultarea corpului profesional al mediatorilor prin organele desemnate.

Art. 32

(1) Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârşirii abaterii.

(2) Orice persoană interesată poate sesiza C.P.M.J. cu privire la săvârșirea unei abateri prevăzute de art. 38 din Lege, de către un mediator care își are sediul profesional declarat în județul respectiv.

(3) Cercetarea disciplinară reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate în scopul stabilirii existenţei/inexistenţei abaterii disciplinare, cu privire la aspectele care au fost sesizate sau despre care s-a luat la cunoştinţă în mod direct, la cauzele şi împrejurările concrete în care acestea s-au produs.

(4) Cercetarea disciplinară se efectuează cu respectarea principiului prezumţiei de nevinovăţie, principiul garantării dreptului la apărare, principiul legalităţii, principiul celerităţii şi principiul aflării adevărului.

(5) Lipsa datelor de identificare a petentului sau lipsa semnăturii, duce la respingerea plângerii.

(6) Cercetarea abaterii se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data înregistrării sesizării, de către o comisie de disciplină numită prin hotărâre a Consiliului din care fac parte în mod obligatoriu: un membru al Consiliului anume desemnat prin hotărâre, ce are calitatea de preşedinte al Comisiei de disciplină, 2 reprezentanţi ai mediatorilor din județul respectiv şi un secretar.

(7) Membrii comisiei de disciplină trebuie să aibă minimum 2 ani vechime în profesie şi să nu fie în relaţii de prietenie sau duşmănie evidente cu mediatorul cercetat. Pentru motive întemeiate membrii comisiei de disciplină se pot abţine ori li se poate cere recuzarea de către mediatorul cercetat.

(8) Procedura de numire a celor 2 reprezentanți ai mediatorilor ca membri în Comisia de disciplină teritoriala se stabilește prin tragere la sorți de către organele de conducere ai C.P.M.J., sub coordonarea președintelui Comisiei de disciplină. În măsura în care din motive întemeiate mediatorul desemnat nu poate face parte din Comisia de disciplină, se trage la sorti un alt mediator urmând aceeași procedura.

(9) Numirea în Comisia de disciplină a celor 2 reprezentanţi ai mediatorilor se face prin decizie a preşedintelui C.P.M.J., în care se precizează totodată obiectul cercetării şi perioada pentru care Comisia a fost învestită.

(10) Președintele C.P.M.J. desemnează un mediator în funcţia de secretar în Comisia de disciplină, care devine membru al comisiei, ţine evidenţele şi efectuează lucrările necesare desfăşurării activităţii comisiei. Secretarul lucrează sub îndrumarea preşedintelui.

(11) Comisia de disciplină teritoriala astfel desemnată este coordonată de preşedintele său, care este membru al Consiliului.

(12) Invitarea celui în cauză în vederea audierii este obligatorie. În caz de neprezentare, se încheie un proces-verbal semnat de membrii comisiei, din care să reiasă faptul că mediatorul a fost invitat şi nu s-a prezentat la termenul stabilit. Invitaţia este repetată o singură dată, iar mediatorul poate cere amânarea în scris numai pentru motive întemeiate. Dacă mediatorul nu se prezintă la invitaţia repetată, membrii comisiei finalizează dosarul în lipsă.

(13) Membrii comisiei trebuie să respecte dispoziţiile legale, să fie imparţiali şi obiectivi, să nu întrebuinţeze cuvinte ofensatoare sau să aducă atingere în orice fel demnităţii mediatorului cercetat.

(14) Mediatorul cercetat este îndreptăţit să ia cunoştinţă de conţinutul dosarului, să ceară copii după documentele care-l privesc, să fie asistat de un apărător ales sau sa fie susținut de un coleg mediator care sa participe la cercetarea disciplinara cu acordul Comisiei de Disciplina şi să îşi formuleze apărarea.

Art. 33

(1) Comisia de disciplină teritoriala are în competenţă cercetarea abaterii, în urma căreia se întocmeşte un dosar cu propunere de sancţionare sau de neaplicare a unei sancţiuni disciplinare, care este înaintat Consiliului. Cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorului, Consiliul hotărăşte cu majoritatea prevăzută de art. 19 din Lege, în termen de 30 de zile de la predarea dosarului cercetării abaterii de către Comisia de Disciplina.

(2) Consiliului analizează dosarul şi propunerea comisiei de cercetare şi stabileşte sancţiunea care este aplicată, ce se comunică mediatorului prin adresa în scris, pe loc sau în termen de 48 de ore, prin C.P.M.J., la adresa indicată sau prin orice mijloc de comunicare indicat. Înainte de luarea unei decizii, mediatorul cercetat poate fi invitat la Consiliul de Mediere, ca instanta de disciplina, pentru a fi ascultat, putând aduce noi probe în apărarea sa.

(3) Hotărârea de sancţionare este comunicată în scris, prin intermediul C.P.M.J., mediatorului la domiciliu, cu confirmare de primire, în maxim 15 zile de la luarea hotărârii. Dacă mediatorul este nemulţumit de sancţiunea aplicată, poate ataca Hotărârea Consiliului de Mediere la instanţa de contencios administrativ competentă de la domiciliul sau reşedinţa mediatorului, în termenul prevazut de lege.

(4) Acţiunea în contencios declanşată potrivit alin. (1) suspendă executarea hotărârii atacate.

(5) Consiliul, la cererea instanţei de judecată, înaintează dosarul cauzei în copie certificată.

(6) Hotărârea de aplicare a amenzii prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. b) din Lege, rămasă definitivă, constituie titlu executoriu.

(7) Neachitarea acestei amenzi în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de sancţionare atrage de drept suspendarea din calitatea de mediator, până la achitarea sumei.

Art. 34

(1) Sancţiunile disciplinare se aplică luând în considerare, în principal, următoarele elemente:

a) activitatea desfăşurată anterior;
b) caracterul şi gravitatea faptei comise;
c) împrejurările în care abaterea disciplinară a fost săvârşită;
d) cauzele şi consecinţele acesteia;
e) gradul de vinovăţie;
f) preocuparea pentru înlăturarea urmărilor faptei comise;
g) conduita mediatorului în perioada cercetării disciplinare.

(2) Este interzisă aplicarea mai multor sancţiuni disciplinare pentru aceeaşi abatere.

(3) Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanţă agravantă, care va fi luată în considerare la alegerea şi aplicarea sancţiunii.

(4) Săvârşirea în spaţiul public al abaterilor prevăzute la art. 30, lit. t), u) și v) constituie circumstanţă agravantă, ce va fi luată în considerare la alegerea şi aplicarea sancţiunii disciplinare.

Art. 35

(1) Răspunderea disciplinară a mediatorului nu exclude răspunderea civilă, penală sau administrativă.

(2) Răspunderea civilă a mediatorului poate fi angajată, în condiţiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii, prin încălcarea obligaţiilor sale profesionale.

(3) Răspunderea penală a mediatorului poate fi atrasă în condiţiile legii atunci când există date asupra săvârşirii de către mediator în exercitarea atribuţiilor a unei fapte prevăzute de legea penală. Pe durata urmăririi penale şi judecăţii faptei, procedura disciplinară se suspendă, urmând să fie reluată după soluţionarea cauzei. În cazul trimiterii în judecată, mediatorul este suspendat din profesie până la soluţionarea cauzei.

(4) Consiliul, ca instanţă disciplinară, va putea suspenda cercetarea plângerii:

a) când ambele părţi o cer;
b) când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea o influență hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează a se da.

(5) Cercetarea plângerii se reia prin cererea de redeschidere făcută de către una dintre părţi.

(6) Petentul poate oricând să renunţe la cercetarea plângerii, fie verbal în şedinţa Comisiei de disciplină, fie prin cerere scrisă.

(7) Orice sesizare disciplinară se perimă de drept dacă a rămas în nelucrare timp de un an din vina petentului.

(8) Cursul perimării este suspendat atât timp cât exista suspendarea pronunţată prevazută la pct. 4).

Art. 36

(1) Sancţiunile prevăzute la art. 39 din lege sunt radiate de drept după trecerea următoarelor termene:

a) observaţia scrisă – după 6 luni de la aplicare;
b) amenda – după 1 an de la aplicare;
c) suspendarea din calitatea de mediator – după 2 ani de la încetarea termenului de suspendare aplicata ca sancțiune.

(2) Dosarul de cercetare şi actele de sancţionare, contestare şi judecată se păstrează la Consiliu timp de 5 ani, după care rămân consemnate numai în fişa de evidenţă, sancţiunea, rezultatul contestaţiei şi radierea, iar documentele din dosar se procesează prin reciclare.

(3) Acţiunea de reclamare cu rea-credinţă de către un mediator a altui mediator constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legii şi prezentului Statut.

Mediatori recomandați

în funcție de domeniul de expertiză

mediator
Mediator recomandat
mediator
Mediator recomandat
mediator  Bara Elena
Mediator recomandat
FORMULAR DE CONTACT
*
*
*
*
*

Penru o solutionare cat mai rapida a problemei dumneavoastra, va rugam sa alegeti cu atentie subiectul mesajului

Daca sunteti in cautarea unui mediator alageti Caut un mediator. Spuneti-ne problema cu care va confruntati, iar noi va vom recomanda unul dintre specialistii nostri parteneri.

Alegeti Reclama un mediator atunci cand ati avut o experienta neplacuta cu un mediator pe care l-ati contactat prin platforma noastra. Solutionarea reclamatiei poate duce la stergerea acestuia de pe aceasta platforma.

Daca doriti sa actualizati datele de contact sau profilul de mediator, alegeti Actualizeaza date mediator

Daca ati depistat o problema pe site sau aveti o recomandare pentru noi, o puteti face folosind optiunea Recomandare cu privire la site


Ne straduim sa solutionam in cel mai scurt timp posibil, problema semnalata.